izvor podataka: poirot

Naziv

Cerebralno oštećenje vida u djece s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama

Cerebral visual impairment in children with learning and intellectual disabilities

Opis projekta

Cerebralno oštećenje vida vodeći je uzrok problema u vizulanom funkcioniranju u razvijenim zemljama, a često ostaje neprepoznat. Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi učestalost i definirati specifične probleme u vizualnom funkcioniranju uzrokovane cerebralnim oštećenjem vida djece s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama te kreirati nove zadatke i materijale za procjenu viših vidnih funkcija. Specifični ciljevi ovog istraživanja su utvrditi učestalost oštećenja osnovnih vidnih funkcija (detekcijska, rezolucijska i/ili rekognicijska oštrina vida, detekcijska i/ili rekognicijska osjetljivost na kontraste, binokularno periferno vidno polje, okulomotorika) i viših vidnih funkcija; zatim analizirati povezanost oštećenja osnovnih vidnih funkcija sa vizualnim funkcioniranjem u različitim situacijama kao i analizirati povezanost specifičnih problema u vizualnom funkcioniranju sa uzročnicima cerebralnog oštećenja vida; uz to se će analizirati povezanost specifičnih problema u vizualnom funkcioniranju sa specifičnim teškoćama u učenju te intelektualnim teškoćama. Rezultati ovog istraživanja bit će i temelj novim istraživanjima u području problema cerebralnog oštećenja vida (cerebral visual impairment CVI) te njegovog specifičnog utjecaja na uspješnost djece u odgojno obrazovnom i rehabilitacijskom procesu. Također će se kroz izlaganje rezultata istraživanja stručnjacima iz različitih područja pospješiti daljnja detekcija djece sa specifičnim problemima u vizualnom funkcioniranju.

Cerebral visual impairment is the leading cause of problems in visual functioning in developed countries, still often remains unrecognized. The main goal of this research is to determine the frequency and define specific problems in visual functioning caused by cerebral visual impairment in children with learning and intellectual disabilities and to create new tasks and materials for the assessment of higher visual functions. The specific objectives of this study are to determine the frequency of impairment of basic visual functions (detection, resolution and / or recognition visual acuity, detection and / or recognition contrast sensitivity, binocular peripheral visual field, oculomotor skills) and higher visual functions; then analyze the relation of basic visual functions impairment with visual functioning in different situations as well as to analyze the relation of specific problems in visual functioning with the causes of cerebral visual impairment. In addition, the relation of specific problems in visual functioning with specific learning and intellectual disabilities will be analyzed. The results of this research will be the basis for new research in the field of cerebral visual impairment CVI and its specific impact on the success of children in the educational and rehabilitation process. Also, by presenting the results of the research to experts from different fields, further detection of children with specific problems in visual functioning will be facilitated.

Ključne riječi

cerebralno oštećenje vida, teškoće učenja, intelektualne teškoće, vizualno funkcioniranje

cerebral visual impairment, learning disabilities, intellectual disabilities, visual functioning

Znanstveno-istraživački projekti

CVIuTUIT

PDB:5511

01.06.2017

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 35.155

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama