izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj modela brižnih i „mindful“ škola - Sveobuhvatan pristup razumijevanju procesa i ishoda primjene kontemplativnih metoda u obrazovnom sustavu

Towards Caring & Mindful Schools Model – The Whole-School Approach in Understanding the Processes and Outcomes of Contemplative Methods in Education

Opis projekta

Cilj istraživanja je ispitati procese i ishode primjene „mindfulness“ kontemplativne metode (CARE program, Jennings i sur., 2013) s cijelim osobljem osnovnih škola. Svrha istraživanja je utvrditi procese koji doprinose kvaliteti implementacije programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi sa stručnim i ostalim osobljem osnovnih škola. Također, svrha istraživanja je utvrditi učinkovitost takvog programa na dobrobit školskog osoblja i učenika s ciljem diseminacije takvih intervencija. Istraživački problemi su: 1. Ispitati utjecaj programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi (CARE) na psiho-socijalnu klimu u školi. 2. Utvrditi utjecaj CARE programa na fizičku i psihičku dobrobit osoblja, prosocijalno ponašanje učenika te kvalitetu odnosa između učitelja/nastavnika i učenika. 3. Ispitati procese koji doprinose kvaliteti implementacije programa utemeljenog na „mindfulness“ kontemplativnoj metodi sa stručnim i ostalim osobljem osnovnih škola.

The aim of the research is to examine the processes and outcomes of applying the “mindfulness” contemplative method (CARE program, Jennings et al., 2013) with all primary school staff. The purpose of the research is to determine the processes that contribute to the quality of the implementation of the program based on the "mindfulness" contemplative method with teachers and other primary school staff. Also, the purpose of the research is to determine the effectiveness of such a program for the benefit of school staff and students with the aim of disseminating such interventions. Research problems are: 1. Examine the impact of a mindfulness-based contemplative method (CARE) program on the school's psychosocial climate. 2. To determine the impact of the CARE program on the physical and mental well-being of teachers, prosocial behavior of students and the quality of the relationship between teachers and students. 3. Examine the processes that contribute to the quality of the implementation of the program based on the "mindfulness" contemplative method with teachers and other primary school staff.

Ključne riječi

mindfulness, učitelji, mentalno zdravlje

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

2015 - EVarela-Mihic, Josipa

09.01.2016

09.01.2017

nije evidentirano

USD 15.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama