izvor podataka: poirot

Naziv

Prediktori kriminalnog povrata u hrvatskom zatvorskom sustavu

Predictors of criminal recidivism in Croatian penal system

Opis projekta

Cilj projekta je utvrditi statične i dinamičke čimbenike koji imaju najvišu prediktivnu vrijednost za kriminalni povrat. Podaci se prikupljaju u suradnji s Centrom za dijagnostiku u Zagrebu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Za sve osuđene počinitelje kaznenih djela koji tijekom 2016. i 2017. godine uđu u hrvatski zatvorski sustav i obrađeni su u Centru za dijagonostiku u Zagrebu prikupljaju se psihodijagnostički, socijalni, kriminološki podaci te rezutati testiranja osobnosti i inteligencije te podaci o izdržavanju sadašnje kazne zatvora kao i podaci o tome jesu li povratnici u zatvorski sustav. Riječ je o oko 2400 zatvorenika za koje će se objediniti podaci iz baze podataka i iz osobnika kako bi se dobila cjelovita baza te kako bi se mogla utvrditi prediktivna vrijednost različitih obilježja. Rezultati će ukazati na čimbenike kojima treba dati veću težinu pri procjeni rizika za ponovno počinjenje kaznenog djela i povratak zatvorenika u zatvorski sustav.

The aim of this project is to determine static and dynamic factors which have the highest predictive value for criminal recidivism. Data are collected in cooperation with Center for Diagnostics in Zagreb, Directorate for Prison System and Probation, Ministry of Justice. For all convicted perpetrators who entered the Croatian penal system during 2016. and 2017., and are diagnosed in Center for Diagnostics in Zagreb, the data about psychodiagnostics are gathered, also their social and criminal data, results of personality and intelligence testing, the data about their prison sentence and information about their criminal recidivism. All information will be merged in one database for about 2400 prisoners and predictive value of different factors will be determined. The results will point out those factors that needs to get higher ponder in determining the risk for re-offending and returning to the penal system.

Ključne riječi

kriminalni recidivizam, zatvorenici, osobine ličnosti, socijalni čimbenici

criminal recidivism, prisoners, personality traits, social factors

Znanstveno-istraživački projekti

PredKrimPov

ERF-2019-7

06.06.2016

05.06.2020

nije evidentirano

HRK 1.282

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama