izvor podataka: poirot

Naziv

Otpornost rizičnih obitelji

Resilience of families at risk

Opis projekta

Riječ je o istraživanju koje u fokus stavlja razumijevanje otpornosti kod rizičnih obitelji iz perspektive stručnjaka i obitelji. Otpornost je složen fenomen čija se obilježja istražuju različitim metodološkim pristupima i s populacijama izloženim stresu i riziku na različite načine i u različitom opsegu. Ovo se istraživanje nastavlja na istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora (Otpornost adolescenata u dječjim domovima, Istraživanje otpornosti obitelji te Povezanost individualne i obiteljske otpornosti), ali i istraživanja FamResPlan (financirano od HRZZ IP-Z014-09-9515), kojima su obuhvaćena djeca u dječjim domovima, učenici prvih razreda srednjih škola te studenti prve godine preddiplomskih studija. Navedena istraživanja bila su usmjerena na istraživanje individualne i obiteljske otpornosti u redovnoj populaciji. Ovo istraživanje fokus stavlja na populaciju u riziku, specifičnije na rizične obitelji s kompleksnim intervencijskim potrebama. Stoga je cilj ovog istraživanja steći uvid u obilježja otpornosti kod rizičnih obitelji iz perspektive stručnjaka te samih rizičnih obitelji. Definirana su sljedeća istraživačka pitanja: 1. Što stručnjaci koji rade s rizičnim obiteljima prepoznaju kao rizike, zaštitne snage i procese te potrebe rizičnih obitelji? 2. Što članovi rizičnih obitelji prepoznaju kao rizike, zaštitne snage i procese te potrebe vlastite obitelji? 3. Kako stručnjaci koji rade s rizičnim obiteljima opisuju obiteljsku otpornost? 4. Kako pojedini članovi i obitelj kao cjelina opisuju obiteljsku otpornost? Dvije su ključne skupine sudionika: stručnjaci koji izravno rade s rizičnim obiteljima u području socijalne skrbi i civilnog sektora te dvije rizične obitelji s područja Grada Zagreba. Rizične obitelji uključit će se na preporuku stručnjaka, odnosno temeljem njihove stručne procjene da se radi o obiteljima koje se uspješno nose s kompleksnim rizicima (dakle, uvjetno rečeno mogu se smatrati otpornima). Obitelji će same odlučivati žele li se uključiti u istraživanje. Istraživanje će se provesti u dvije faze: 1.faza- priprema vodiča za razgovor u fokusnim grupama te protokola za individualne i obiteljski intervju. Pritom će se koristiti spoznaje nastale u okviru prethodnih istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora. U ovoj fazi, ali u kasnijima, naglasak će biti stavljen i na dodatnu edukaciju članica istraživačkog tima posebno kroz suradnju s vanjskim suradnicima. 2. faza- fokus grupe sa stručnjacima te analiza stručne dokumentacije u odnosu na rizične obitelji s kojima stručnjaci rade. U ovoj fazi idenificirat će se rizične obitelji kojima će se ponuditi sudjelovanje u istraživanju, poštujući etičke principe dobrovoljnosti i povjerljivosti. 3.faza- intervjui s dvije rizične obitelji (pojedinačni i obiteljski intervju). Istraživanje se temelji na kvalitativnom pristupu te će podaci dobiveni kroz fokus grupu i analizu dokumentacije te intervjue s obiteljima biti analizirani kvalitativnom analizom. U istraživanju će se koristiti i participativni pristup u odnosu na aktivno uključivanje stručnjaka i obitelji, sukladno njihovom interesu i mogućnostima u analizu i razumijevanje dobivenih podataka.

Research is focused on understanding resilience in at-risk families from the perspective of professionals and families. Resilience is a complex phenomenon whose characteristics are explored by different methodological approaches and with populations exposed to stress and risk in different ways and to different extents. This research continues the research from previous university grants (Adolescent Resilience in Orphanages, Family Resilience Survey and the Relationship between Individual and Family Resilience), but also FamResPlan research (funded by HRZZ IP-Z014-09-9515), which included children in orphanages, first grade high school students and first year undergraduate students. These studies were focused on the study of individual and family resilience in the regular population. This research focuses on the population at risk, more specifically on at-risk families with complex intervention needs. Therefore, the aim of this research is to gain insight into the characteristics of resilience in high-risk families from the perspective of experts and high-risk families themselves. The following research questions have been defined: 1. What do professionals working with at-risk families recognize as risks, protective forces and processes, and the needs of at-risk families? 2. What do members of at-risk families recognize as risks, protective forces and processes, and the needs of their own family? 3. How do professionals working with at-risk families describe family resilience? 4. How do individual members and the family as a whole describe family resilience? There are two key groups of participants: experts who work directly with high-risk families in the field of social welfare and the civil sector, and two high-risk families from the area of ​​the City of Zagreb. At-risk families will be included on the recommendation of experts, ie based on their expert assessment that these are families that successfully deal with complex risks (therefore, conditionally speaking, they can be considered resilient). Families will decide for themselves whether they want to get involved in the research. The research will be conducted in two phases: Phase 1 - preparation of a guide for discussion in focus groups and protocols for individual and family interviews. In doing so, the knowledge gained from previous research from previous university grants will be used. At this stage, but at a later stage, emphasis will be placed on additional education of research team members, especially through cooperation with external associates. Phase 2 - focus groups with experts and analysis of professional documentation in relation to high-risk families with which experts work. At this stage, at-risk families will be identified who will be offered participation in the research, respecting the ethical principles of voluntariness and confidentiality. Phase 3 - interviews with two at-risk families (individual and family interview). The research is based on a qualitative approach and the data obtained through focus group and documentation analysis and interviews with families will be analyzed by qualitative analysis. The research will also use a participatory approach in relation to the active involvement of experts and families, in accordance with their interest and capabilities in the analysis and understanding of the obtained data.

Ključne riječi

rizične obitelji, kompleksne intervencije, potrebe

families at risk, complex interventions, needs

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2017-7

15.07.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 19.522

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama