izvor podataka: poirot

Naziv

Otpornost rizičnih obitelji: mapiranje i analiza intervencija za obizelji s kompleksnim potrebama

Resilience of families at risk: mapping and analysis of interventions for families with complex needs

Opis projekta

Riječ je o istraživanju čiji je cilj mapirati i analizirati intervencije u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi namijenjene obiteljima s kompleksnim potrebama i rizicima.Otpornost je složen fenomen čija se obilježja istražuju različitim metodološkim pristupima i s populacijama izloženim stresu i riziku na različite načine i u različitom opsegu. Ovo se istraživanje nastavlja na istraživanja iz prethodnih sveučilišnih potpora (Otpornost adolescenata u dječjim domovima, Istraživanje otpornosti obitelji te Povezanost individualne i obiteljske otpornosti te Otpornost rizičnih obitelji), ali i istraživanja FamResPlan (financirano od HRZZ IP-Z014-09-9515), kojima su obuhvaćena djeca u dječjim domovima, učenici prvih razreda srednjih škola, studenti prve godine preddiplomskih studija, stručnjaci koji rade s obiteljima u riziku te same obitelji u riziku. Jedna od ključnih poruka navedenih istraživanja, naročito istaknuta kroz perspektivu stručnjaka koji rade s obiteljima (u civilnom i javnom sektoru) je nedostatak adekvatnih intervencija, odnosno nepostojanje pouzdanih informacija o broju i vrsti intervencija te samim pružateljima usluga. Posljedice nepoznavanja dostupnih intervencija pridodaju nove rizike za same obitelji (koje vrlo često primaju mnoge intervencije koje su međusobno neusklađene), ali i za sustav u cjelini, budući da ne omogućuju procjenu učinkovitosti i planiranje novih intervencija. Cilj je ovog istraživanja mapirati i analizirati intervencije u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi namijenjene obiteljima s kompleksnim potrebama i rizicima. Polazeći od razumijevanja obitelji s kompleksnim potrebama kao one kojoj treba intenzivna stručna pomoć, podrška i/ili nadzor i koja bi imala koristi od ko-ordiniranih socijalnih, psihosocijalnih, mentalno zdravstvenih i pravosudnih usluga definirana su sljedeća istraživačka pitanja: 1.Što ključne osobe u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi navode kao prednosti i nedostatke aktualnog sustava intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama? 2.Koje intervencije za obitelji s kompleksnim potrebama trenutno postoje u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi? 3.Koja su ključna obilježja intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama u sustavu pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi? 4.Koje su sličnosti, razlike i specifičnosti intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama na razini sva tri sustava? 5.Kako stručnjaci u sustavima pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi procjenjuju usklađenost intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama u različitim sektorima? U istraživanju će sudjelovati dvije skupine sudionika: ključne osobe u sektorima pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi (razina ministarstava u javnom sektoru te krovnih organizacija u civilnom sektoru) te stručnjaci zaposleni u ustanovama i organizacijama (u civilnom i javnom sektoru) u području pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi.

Research aims to map and analyze interventions in the justice, health and social care systems intended for families with complex needs and risks.Resilience is a complex phenomenon whose characteristics are explored by different methodological approaches and with populations exposed to stress and risk in different ways and to different extents. This research continues the research from previous university grants (Resistance of adolescents in orphanages, Family Resilience Research and the Relationship between Individual and Family Resilience and Resilience of at-risk families), but also FamResPlan research (funded by HRZZ IP-Z014-09-9515), which include children in orphanages, first-year high school students, first-year undergraduate students, professionals working with families at risk, and families at risk themselves. One of the key messages of these studies, especially highlighted through the perspective of experts working with families (in the civil and public sector) is the lack of adequate interventions, or lack of reliable information on the number and type of interventions and service providers. The consequences of not knowing the available interventions add new risks for the families themselves (who very often receive many interventions that are inconsistent with each other), but also for the system as a whole, as they do not allow assessing the effectiveness and planning new interventions. The aim of this research is to map and analyze interventions in the justice, health and social care systems intended for families with complex needs and risks. Starting from the understanding of families with complex needs as those who need intensive professional help, support and / or supervision and who would benefit from co-ordinated social, psychosocial, mental health and judicial services, the following research questions have been defined: 1. What do the key people in the justice, health and social care system state as advantages and disadvantages of the current system of interventions for families with complex needs? 2. What interventions for families with complex needs currently exist in the justice, health and social care systems? 3. What are the key features of interventions for families with complex needs in the justice, health and social care systems? 4. What are the similarities, differences and specifics of interventions for families with complex needs at the level of all three systems? 5. How do experts in the justice, health and social care systems assess the compatibility of interventions for families with complex needs in different sectors? Two groups of experts will participate in the research: key persons in the sectors of justice, health and social welfare (level of ministries in the public sector and umbrella organizations in the civil sector) and experts employed in institutions and organizations (civil and public sector) in the field of justice, health and social welfare.

Ključne riječi

rizične obitelji, kompleksne potrebe, sveobuhvatne intervencije

families at risk, complex needs, comprehensive interventions

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2018-3

15.07.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 24.996

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama