izvor podataka: poirot

Naziv

Jezične vještine rano implantirane djece i učenika

Language skills of children with early cochlear implantation

Opis projekta

Cilj ovoga istraživanja je longitudinalno procijeniti neka jezična znanja kod rano implantirane djece i učenika osnovnoškolske dobi, odnosno receptivni vokabular te razinu razumijevanja gramatike. Godišnje se u Hrvatskoj implantira tridesetak djece u ranoj dobi, do treće godine života. Nakon ugradnje kohlearnog implantata neophodna je kontinuirana rehabilitacija slušanja, jezika i govora kako bi implantirana djeca mogla razviti jezik. Iako je kohlearna implantacija omogućila brojnoj djeci pohađanje redovnog vrtića, osnovne i srednje škole, znanstvena istraživanja i dalje evidentiraju postojanje značajnog broja djece čija se razina jezične percepcije i produkcije kao i razina cjelokupnih socijalnih i akademskih vještina razlikuje od vještina djece urednoga razvoja – značajno kasne u razvoju vokabulara i gramatike. Iako je ranija dob implantacije značajan prediktor boljih jezičnih vještina, vještina čitanja i pisanja i posljedično akademskog uspjeha gluhe djece u odnosu na onu koja su kasnije implantirana, veliki dio rano implantirane djece kasni za svojim čujućim vršnjacima. Vokabular im je sužen u odnosu na vokabular djece urednoga sluha iste slušne/kronološke dobi, produciraju manje rečenica, rečenice su kraće i nedostaju funkcionalne riječi, a na području gramatike najviše teškoća imaju u razumijevanju morfosintaktičkih struktura. Određen broj, čak i rano implantirane djece, iz nepoznatih razloga ne napreduje u jezično-govornom razvoju te je za tu djecu, s obzirom da nemaju kapaciteta za usvajanje jezika putem slušanja, potreban drugačiji pristup – potrebna je komunikacija u vizualnom modalitetu, odnosno što ranija komunikacija nacionalnim znakovnim jezikom te kasnije usvajanje standardnog govornog jezika kao drugog jezika, a na temeljima prethodno usvojenog prvog (znakovnog) jezika. U Hrvatskoj postoji tek nekoliko sporadičnih istraživanja jezične kompetencije djece, odnosno učenika s KI te je više nego poželjno i u našim nacionalnim uvjetima provoditi takva i slična istraživanja. Sudionici istraživanja bit će djeca predškolske dobi (5 do 7 godina) i učenici redovne osnovne škole polaznici od 3. do 8. razreda koji su implantirani do 3. godine života. Kontrolni uzorak činit će skupina čujuće djece/učenika izjednačenih po kronološkoj dobi i skupina djece/učenika izjednačena po slušnoj dobi s implantiranom djecom/učenicima. U istraživanju će sudjelovati u gluhi učenici koji nisu implantirani, a koriste hrvatski znakovni jezik te ostale sustave komunikacije. U istraživanju će se koristiti NRDLS-HR (Nove Reynell razvojne jezične ljestvice), Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR te Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR. Također će se koristiti upitnik za roditelje koji se odnosi na pitanja u vezi anamnestičkih i demografskih podataka o učeniku.Provest će se strukturirani intervjui s roditeljima u kojim će se ispitati roditeljska perspektiva na proces otkrivanja oštećenja sluha i rane intervencija djeteta s oštećenjem sluha. Nadalje, provest će se longitudinalno praćenje rano implantiranog djeteta koje prima bimodalnu ranu intevenciju, na hrvatskom govornom jeziku i hrvatskom znakovnom jeziku.Rezultati će biti obrađeni kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom. Ovo bi istraživanje pokazalo učinkovitost primjene navedenih mjernih instrumenata koji do sada nisu sustavno korišteni u procjeni jezičnih vještina djece/učenika s KI.

The aim of this research is to longitudinally assess some language skills in early implanted children and primary school students, ie receptive vocabulary and the level of grammar comprehension. About thirty children are implanted annually in Croatia at an early age, up to the age of three. After cochlear implant placement, continuous rehabilitation of hearing, language, and speech is necessary for implanted children to develop language. Although cochlear implantation has enabled many children to attend regular kindergarten, primary and secondary school, scientific research continues to record a significant number of children whose level of language perception and production as well as overall social and academic skills differs from that of orderly children. development of vocabulary and grammar. Despite earlier implantation being an important factor predicting better language and literacy skills and therefore, better academic attainment of early implanted deaf children when compared to those later implanted, a significant number of early implanted children has poorer laguage outcomes in comparison to their hearing peers. Their vocabulary is poorer than the vocabulary of hearing children of the same hearing / chronological age, they produce fewer sentences, sentences are shorter and lack functional words, and in the field of grammar they have difficulty in understanding morphosyntactic structures. A certain number, even early implanted children, for unknown reasons do not progress in language and speech development. For these children, since they do not have the capacity to learn the language through listening, a different approach is needed - communication in visual modality is needed, ie as early as possible. communication in the national sign language and later adoption of the standard spoken language as a second language, and on the basis of the previously adopted first (sign) language. Research shows that cochlear implantation (CI) has a significant positive impact on the development of speech perception and language in deaf children. Also, the earlier age of implantation is a significant predictor of better language skills, reading and writing skills, and consequently the academic success of deaf children compared to those who were later implanted. In Croatia, there are only a few sporadic studies of the language competence of children and students with CI, and it is more than desirable to conduct such and similar research in our national conditions. Participants in the research will be preschool children (5 to 7 years) and regular primary school students from 3rd to 8th grade who are implanted up to 3 years of age. The control sample will consist of a group of hearing children / students equalized by chronological age and a group of children / students equalized by hearing age with implanted children / students. A group of deaf children without cochlear implants using Croatian Sign Language or other manual communication modes will be included in this study. The research will use NRDLS-HR (New Reynell Development Language Scales), Peabody Imaging Vocabulary Test - PPVT-III-HR and Grammar Comprehension Test - TROG-2: HR. A related parent questionnaire will also be used to questions regarding anamnestic and demographic data about students. Also, a structured interview with parents will be carried out, providing insight to the parental perspective on their child's diagnostic process and early itervention process. Furthermore, we will collect communication and language data from a young deaf child with a cochlear implant who is included in early bimodal (Croatian and Croatian sign language) intervention. The results will be processed by quantitative and qualitative methodology. This research would show the effectiveness of the application of these measuring instruments, which have not been systematically used so far in the assessment of language skills of children / students with CI.

Ključne riječi

jezične vještine, rana kohlearna implantacija, djeca i učenici s oštećenjem sluha

language skills, early cochlear implantation, children and students with hearing impairment

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2018-6

01.01.2018

31.12.2020

nije evidentirano

HRK 19.560

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama