izvor podataka: poirot

Naziv

Izrada materijala i edukativnog sadržaja za diseminaciju preventivnog programa kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?"

Creating materials and educative content for the disemination of the Youth Gambling Prevention Program "Who really wins?"

Opis projekta

Glavni cilj projekta je izraditi cjelokupni edukativni materijal te edukativni sadržaj za diseminaciju preventivnog programa kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“. Projekt sadrži i znanstvenu komponentu u izradi cjelovitog evaluacijskog paketa kojim se mjeri evaluacija učinka, evaluacija procesa i evaluacija subjektivne dobiti/dobrobiti.

The main aim of the project is to create comprehensive training material and content for the dissemination of the youth gambling prevention program "Who really wins?". The project also contains a scientific component as the comprehensive evaluation materials are part of the project (impact evaluation, process evaluation, and evaluation of subjective gain/wellbeing).

Ključne riječi

kockanje, mladi, prevencija, diseminacija

gambling, youth, prevention, dissemination

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2015_HLUTRIJA

01.09.2015

01.06.2016

nije evidentirano

HRK 75.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama