izvor podataka: poirot

Naziv

Evaluacija programa 'Priprema za izlazak iz skrbi' i usluge osobnih mentora

Youth Leaving Care: program evaluation

Opis projekta

Svrha istraživanja je evaluacija procesa i ishoda intervencije, odnosno učinaka posttretmanske zaštite s mladima koji izlaze iz alternativne skrbi/odgojne ustanove (SOS Dječje selo Hrvatska, Dom za odgoj Split, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Udruga udomitelja Zipka, Udruga Most) u okviru programa naziva „Priprema za izlazak iz skrbi“. Cilj istraživanja je analizirati iskustva stručnjaka i korisnika s programom, odnosno ispitati očekivanja i doživljaj programa od strane korisnika i stručnjaka/osobnih mentora, eventualne dobiti, slabosti te preporuke za njegovo poboljšanje. Glavni fokus evaluacije odnosi se na istraživanje korisničke i stručnjačke perspektive o učinkovitosti ovog programa. Evaluacija nekog programa smatra se temeljem za stvaranje prakse temeljene na dokazima (Edmond i sur., 2006), a evaluacija programa/intervencija u Hrvatskoj je rijetka pojava. Posebice se to odnosi na korisničku perspektivu pa je je evaluacija različitih usluga od strane korisnika kod nas još uvijek iznimka. Osim toga, evaluacija je iznimno važna za stvaranje učinkovite prakse, ali i ujednačavanje rada osobnih mentora koji provode posttretman na razini RH. U skladu s ciljem istraživanja postavljena su sljedeća istraživačka pitanja: 1. Kako korisnici i stručnjaci doživljavaju program? 2. Koje su dobiti od programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 3. Koje su slabosti programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 4. Koji su prijedlozi za poboljšanje programa iz korisničke i stručnjačke perspektive? 5. Koji su razlozi za uključivanjem korisnika u program iz korisničke i stručnjačke perspektive? 6. Koja su očekivanja korisnika od programa?

The purpose of the research is to evaluate the process and outcome of the intervention, ie the effects of post-treatment care with young people leaving alternative care / educational institution (SOS Children's Village Croatia, Home for Education Split, Center for Community Services Source Selce, Association of Foster Parents Zipka, Association Most) within the program called "Preparation for leaving care". The aim of the research is to analyze the experiences of experts and users with the program, ie to examine the expectations and experience of the program by users and experts / personal mentors, possible benefits, weaknesses and recommendations for its improvement. The main focus of the evaluation is to explore a user and expert perspective on the effectiveness of this program. Evaluation of a program is considered the basis for creation evidence-based practices (Edmond et al., 2006), and program / intervention evaluation it is a rare occurrence in Croatia. This is especially true of the user perspective, so it is evaluation of various services by users in our country is still an exception. In addition, evaluation is extremely important for creating effective practice, but also for standardizing work personal mentors who conduct post-treatment at the level of the Republic of Croatia. In accordance with the aim of the research, the following research questions were asked: 1. How do users and professionals experience the program? 2. What are the benefits of the program from a user and professional perspective? 3. What are the weaknesses of the program from a user and expert perspective? 4. What are the suggestions for improving the program from a user and expert perspective? 5. What are the reasons for including users in the program from the user and expert perspective? 6. What are the user's expectations of the program?

Ključne riječi

proces izlaska iz skrbi, priprema za izlazak iz skrbi, djeca u riziku, mladi u riziku, problemi u ponašanju

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2019_PRIPREMA

01.10.2019

15.01.2021

nije evidentirano

HRK 18.860

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama