izvor podataka: poirot

Naziv

Participacije djece u RH- analiza stanja

Child participation in Republic of Croatia- state of art

Opis projekta

Cilj projekta je dobivanje uvida o participaciji djece kroz četiri aspekta: zakonsko uređenje, istraživanja o dječjoj participaciji, poučavanje o dječjoj participaciji te prikaz primjera dobre prakse sudjelovanja djece. S tim u vezi, istraživački tim od pet znanstvenica s Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta (studijski program Socijalna pedagogija) i Filozofskog fakulteta (studij Pedagogije), u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, proveo je tijekom 2015. analizu stanja u području dječje participacije u Hrvatskoj. Poseban fokus u analizi stavljen je na sudjelovanje djece iz tzv. ranjivih skupina, koja su u većem riziku od nesudjelovanja ili manjeg sudjelovanja zbog svojih osobnih obilježja, teškoća te uvjeta života koji im otežavaju participaciju. Kako bi se ostvarili ciljevi studije i stekao dubinski uvid u područje, primijenjen je kvalitativni istraživački pristup: metoda desk analize (analize već dostupnih materijala, dokumenata, praksi), konzultacija s relevantnim stručnjacima te terenske posjete. Kvalitativni istraživački pristup uobičajeno se koristi u društvenim znanostima kada se želi steći dublje razumijevanje određenog fenomena o kojem nema dovoljno informacija i razumijevanja.

The aim of the study was to gain deeper and more comprehensive insight into and analysis of child participation in Croatia in terms of the following: the legal framework for child participation, research of child participation, the teaching of child participation, and sharing good practice related to child participation. With regard to this, a research team of five scientists from the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences (the study programme of social pedagogy) and the Faculty of Humanities and Social Sciences (Department of Pedagogy), in cooperation with the UNICEF Office for Croatia, conducted an analysis of the state of child participation in Croatia in 2015. Special attention was given to the participation of children from “vulnerable groups”, who are more at risk of non-participation or lesser participation due to their special traits and living conditions which make their participation harder. In order to achieve the aims of the study and gain deep insight into this field, the researchers used the qualitative research approach: the desk analysis method (analysis of existing materials, documents, practices), consultation with relevant experts, and field visits. The qualitative approach is usually used in the social sciences when the aim is to achieve deeper understanding of a certain phenomenon about which there is not enough information, and which is not well understood.

Ključne riječi

djeca, participacija, Hrvatska

children, participation, Croatia

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF- 1

01.05.2015

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama