izvor podataka: poirot

Naziv

Vještina pisanja kod mladih i odraslih s jezičnim poremećajima

Writing skills in young people and adults with language disorders

Opis projekta

Vještina pisanja ključna je vještina suvremenog društva i jedna od temeljnih okosnica uspješnog obrazovanja i profesionalnog razvoja. Dosadašnja istraživanja u području pisanja uglavnom su bila usmjerena na analizu samog produkta pisanja, odnosno teksta. Glavno istraživačko pitanje ovog istraživanja jest što se događa u pozadini procesa pisanja, odnosno koje su kognitivne odrednice ovog jezičnog ponašanja? Ovo pitanje postaje još zanimljivije njegovim postavljanjem u klinički kontekst i to posebice onih skupina kod kojih su jezične sposobnosti narušene. Također, zanimljivo je promotriti i koliko je vještina pisanja kao jedna od četiri jezične djelatnosti zastupljena u logopedskoj intervenciji i kakva je općenito njihova teorijska utemeljenost. Pitanje o teorijskoj utemeljenosti logopedske intervencije moguće je ispitati na dva načina: kvantitativno, odnosno putem valjanog upitnika te metaanalizom znanstvenih radova. U ovom prijedlogu, a u suradnji s interdisciplinarnim međunarodnim timom suradnika, primijenit će se oba pristupa kako bi se ponudili objektivni odgovori na postavljena istraživačka pitanja.

The writing skill is a key skill of modern society and one of the fundamental issue of successful education and professional development. Previous research in the field of writing has mainly focused on the analysis of the product of writing, ie the text. The main research question of this research is what happens in the background of the writing process, ie what are the cognitive determinants of this language behavior? This question becomes even more interesting in a clinical settings, especially in those groups in which language skills are impaired. It is also interesting to observe how much the skill of writing, as one of the four language activities, is represented in speech therapy intervention and what is their theoretical foundation in general. The question of the theoretical basis of speech therapy intervention can be examined in two ways: quantitatively, ie through a valid questionnaire and meta-analysis of scientific papers. In this proposal, and in collaboration with an interdisciplinary international team of collaborators, both approaches will be applied to offer objective answers to the research questions asked.

Ključne riječi

pisanje, jezični poremećaji

writing, language disorder

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2017-3

01.04.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 22.522

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama