izvor podataka: poirot

Naziv

Seksualna viktimizacija djece

Sexual victimization of children

Opis projekta

Glavni cilj ovog istraživanja je stjecanje uvida u značajna obilježja različitih pojavnih oblika seksualne viktimizacije djece kroz analizu slučajeva prijavljenih policiji. Riječ je o fenomenološkom istraživanju kojim se nastoji steći uvid u bitna obilježja samog kaznenog djela, okolnosti viktimizacije, obilježja žrtve te obilježja počinitelja. Također, obzirom da je reforma kaznenog zakonodavstva donijela značajne izmjene upravo u području zaštite seksualnog integriteta djece te postupanja prema žrtvama kaznenih djela, istraživanjem će se dati vrijedna povratna informacija zakonodavcu u smislu praktičnih izazova u provedbi zakona.

The main goal of this research is to gain insight into the significant features of various forms of sexual victimization of children through the analysis of cases reported to the police. This is a phenomenological research which seeks to gain insight into the essential features of the criminal offence, the circumstances of victimization, the characteristics of the victim and the characteristics of the perpetrator. Also, given that the reform of criminal legislation has brought significant changes in the field of protection of sexual integrity of children and treatment of victims of crime, the research will provide valuable feedback to the legislator in terms of practical challenges in law enforcement.

Ključne riječi

djeca, seksualna viktimizacija, Hrvatska

children, sexual victimization, Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2017-8

01.01.2017

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 52.168

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama