izvor podataka: poirot

Naziv

Stavovi studenata kazneno-pravnih studija o lezbijkama i gej muškarcima

Criminal justice students' attitudes toward lesbians and gay men

Opis projekta

Osnovna ideja kazneno-pravnog sustava je pružanje odgovarajuće zaštite i pravde osobama čija su prava povrijeđena. Viktimizacija homoseksualnih pojedinaca (zbog njihove seksualne orijentacije) može imati različite oblike - od uznemiravanja do fizičkog nasilja. Institucionalne predrasude glavni su razlog zbog kojeg ljudi iz ove manjinske skupine nerado prijavljuju viktimizaciju. Na taj način ne dobivaju odgovarajuću podršku i iskustvo pravde u društvu te mogu postati marginalizirani i očajni građani. Važan element studiranja je stjecanje profesionalnog znanja, ali i razvoj stavova koji su utemeljeni na suvremenim standardima o ljudskim pravima. To je posebno važno za studente kazneno-pravnih studija jer su oni budući stručnjaci koji bi trebali zaštititi ranjive skupine u svojim društvima. Značaj ovog projekta je u važnosti teme u okviru poboljšanja temeljnih ljudskih prava - prava na jednak tretman u društvenim institucijama. Drugi značaj ovog projekta je u suradničkoj prirodi ovog projekta - američki i hrvatski znanstvenici radit će zajedno na ovom projektu, učeći jedni od drugih i razvijajući strategije s istim ciljem - poboljšati obrazovanje studenata kazneno-pravnih studija kako bi odgovaralo potrebama jednoj od marginaliziranih grupa unutar društva.

The basic idea of the criminal justice system is to provide adequate protection and justice for people whose rights have been violated. Victimization of homosexual individuals (because of their sexual orientation) may take many forms – from harassment to physical violence. Institutional prejudices are the main reason why people from this minority group are reluctant to report victimization. In that way, they don't get appropriate support and experience of justice in society and may become marginalized and desperate citizens. Important element of studying is to gain professional knowledge, but also to develop attitudes which are founded in contemporary human rights standards. This is especially important for criminal justice students because they are future professionals who are supposed to protect vulnerable groups in their societies. The relevance of this project is in the importance of the topic in frame of improvement of basic human rughts – the right for equal treatment within societal institutions. Another importance of this project is in the collaborative nature of this project – U.S. and Croatian scientists will work together in this project, learning from each other and developing strategies with the same goal – improving criminal justice education to fit the needs of one of the marginalized group within the society.

Ključne riječi

stavovi, kazneno-pravne studije, lezbijke, gej muškarci

attitudes, criminal justice studies, lesbians, gay men

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_INT_PART_2015_CRIMINAL

09.03.2015

09.12.2015

nije evidentirano

USD 2.080

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama