izvor podataka: poirot

Naziv

Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD poremećajem III

Experience of bullying in children with ADHD III

Opis projekta

Istraživanje je nastavak prethodna dva istoimena istraživanja za koje je dobivena potpora Sveučilišta. Cilj istraživanja je uvid u iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u Hrvatskoj. Veći broj inozemnih istraživanja upozorava na povećanu učestalost iskustva vršnjačkog nasilja (žrtva, provokativna žrtva, nasilnik) kod djece s ADHD poremećajem u odnosu na tipične vršnjake (npr. Unnever i Cornell, 2003; Holbmer i Hjern, 2008; Wiener i Mak, 2009; Bacchini, Affuso i Trotta, 2008). Brojna obilježja djece s ADHD-om mogu utjecati na njihovo sudjelovanje u vršnjačkom nasilju. Među razlozima ozbiljnih problema u kontaktu s vršnjacima navode se impulzivnost, nezainteresiranost za druge, niski prag tolerancije frustracije, verbalna i fizička agresivnost, prkosno ponašanje (Wåhlstedt, Thorell i Bohlin, 2008; Barkley, 2000). Uz prethodne dvije potpore Sveučilišta izvršeno je terensko istraživanje. Ukupno je 140 učenika s ADHD-om, 65 tipičnih vršnjaka, polaznika viših razreda osnovne škole i 52 razrednika dalo procjnu vršnjačkog nasilja na dorađenom Upitniku o školskom nasilju UŠN-2014 (Žic Ralić, Cvitković, 2014) i na Upitniku školskog nasilja za razrednike (Žic Ralić, Cvitković, 2014). Utvrđene su razlike u procjenama doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja između učenika s ADHD poremećajem i s njima izjednačenim tipičnim vršnjacima temeljem samoprocjene učenika i procjene njihovih razrednika; povezanosti između doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja te između procjena učenika i razrednika; značaj različitih prediktora i medijatora za oba uzorka učenika temeljem procjena učenika i razrednika. Do sada su napisana četiri znanstvena rada (tri na engleskom jeziku) od kojih je jedan već objavljen. Održan je okrugli stol na kojem je hrvatska javnost upoznata s rezultatima istraživanja. Tom prilikom veliki broj stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola pokazalo je interes za rezultate i mogućnosti unapređenja rada kojima bi se smanjila učestalost vršnjačkog nasilja. Ova potpora omogućiti će prezentaciju rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, čime će se doprinjeti podizanju međunarodne vidljivosti rezultata ovog istraživanja. Također, potpora će poduprijeti nastojanja za uspostavljanje suradnje s inozemnim istraživačima u ovom području.

2325/5000 The research is a continuation of the previous two research of the same name, which was supported by the University. The aim of the research is to gain insight into the experience of peer violence in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Croatia. A number of foreign studies point to an increased frequency of peer violence experiences (victim, provocative victim, bully) in children with ADHD disorder compared to typical peers (e.g., Unnever and Cornell, 2003; Holbmer and Hjern, 2008; Wiener and Mak, 2009; Bacchini, Affuso and Trotta, 2008). Numerous characteristics of children with ADHD can influence their participation in peer violence. Among the causes of serious problems in contact with peers are impulsivity, disinterest in others, low tolerance threshold of frustration, verbal and physical aggression, defiant behavior (Wåhlstedt, Thorell, & Bohlin, 2008; Barkley, 2000). With the previous two grants from the University, a field research was conducted. A total of 140 students with ADHD, 65 typical peers, upper elementary school students and 52 teachers gave an assessment of peer violence on the revised Questionnaire on school violence UŠN-2014 (Žic Ralić, Cvitković, 2014) and on the Questionnaire on school violence for teachers Žic Ralić, Cvitković, 2014). Differences in assessments of experienced and committed peer violence were found between students with ADHD disorder and typical peers equated with them based on students 'self-assessment and their teachers' assessment; the links between peer violence experienced and committed and between student and teacher assessments; the importance of different predictors and mediators for both student samples based on student and teacher assessments. So far, four scientific papers (three in English) have been written, one of which has already been published. A round table was held at which the Croatian public was informed about the results of the research. On that occasion, a large number of professional associates of primary and secondary schools showed interest in the results and opportunities to improve work that would reduce the frequency of peer violence. This support will enable the presentation of research results at international scientific conferences, which will contribute to raising the international visibility of the results of this research. Also, the support will support efforts to establish cooperation with foreign researchers in this field.

Ključne riječi

ADHD, vršnjačko nasilje, socijalna interakcija

ADHD, bulling, peers, social interaction

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2015-7

01.09.2015

30.12.2016

nije evidentirano

HRK 27.980

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama