izvor podataka: poirot

Naziv

Povećanje roditeljskih kompetencija roditelja djece s ADHD-om: Evaluacija treninga

Increasing the parental competencies of parents of children with ADHD: A training evaluation

Opis projekta

Roditelji djece s ADHD-om suočavaju se s brojnim izazovima u odgoju svoje djece. Izazovi u obitelji počnu kada dijete s ADHD-om, zbog svojih poteškoća, počne zanemarivati obaveze i školske zadatke, ignorirati obiteljske aktivnosti, ponašati se neprimjereno i neosjetljivo na socijalna očekivanja u pojedinoj situaciji. Roditeljstvo djeci s ADHD-om veliki je izazov, pogotovo kada su roditelji suočeni s djetetovim neposluhom i suprotstavljanju. Jedna od ključnih preporuka roditeljima je da u kriznim situacijama ostanu mirni i pozitivni prema djetetu. U cilju podrške roditeljima djece s ADHD-om kreiran je program intervencije čiji je naglasak bio na povećanju općeg znanja o ADHD-u, znanju o tehnikama suočavanja sa stresom te poticanju usmjeravanja pažnje na unutarnji emocionalni svijet roditelja. Cilj istraživanja je provjeriti učinak intervencije na povećanje opće informiranosti i znanja o ADHD-u, povećanje kompetencija roditelja za suočavanje sa stresnim situacijama, povećanje emocionalne samoregulacije te povećanje emocionalne topline prema djetetu. Sredstva potpore omogućiti će prikaz rezultata ovog istraživanja na međunarodnom kongresu.

Parents of children with ADHD face a number of challenges in raising their children. The challenges in the family begin when a child with ADHD, due to their difficulties, begins to neglect obligations and school assignments, ignore family activities, behave inappropriately and insensitive to social expectations in a particular situation. Parenting children with ADHD is a big challenge, especially when parents are faced with the child’s disobedience and opposition. One of the key recommendations for parents is to remain calm and positive towards the child in crisis situations. In order to support parents of children with ADHD, an intervention program was created whose emphasis was on increasing general knowledge about ADHD, knowledge of stress coping techniques and encouraging attention to the inner emotional world of parents. The aim of the study is to examine the effect of intervention on increasing general awareness and knowledge about ADHD, increasing parental competencies for coping with stressful situations, increasing emotional self-regulation and increasing emotional warmth towards the child. The support funds will enable the presentation of the results of this research at an international conference.

Ključne riječi

ADHD, roditelji, stres, izazovi

ADHD, parents, stress, challenges

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2019-2

01.07.2019

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 3.780

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama