izvor podataka: poirot

Naziv

Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju

Support to prison staff and probation through supervision

Opis projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju. Specifični ciljevi su a) Povećanje kvalitete rada službenika zatvorskog sustava i probacije, b) Prevencija sagorijevanja, osnaživanje mehanizama nošenja sa stresom te podrška u suočavanju sa svakodnevnim izazovima na poslu, c) Podrška službenicima zatvorskog sustava u očuvanju mentalnog zdravlja službenika zatvorskog sustava i probacije. Projektnim aktivnostima će se osigurati: 1) poboljšanje kvalitete rada sa zatvorenicima i očuvanje kvalitete neposredne prakse (povećanje motivacije za rad, povećanje učinkovitosti, posebice tretmanskog osoblja) što rezultira osiguranjem kvalitetnije usluge korisnicima – počiniteljima kaznenih djela, 2) stručna pomoć i podrška u stjecanju te očuvanju profesionalnih kompetencija; 3) očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa, prevenciju sagorijevanja i pružanje osjećaja rasterećenja i olakšanja, čime će se povećati napori tretmanskog osoblja u smjeru rehabilitacije zatvorenika te 4) mjerenje zadovoljstva poslom, stresa i sagorijevanja stručnjaka zatvorskog sustava i probacije te evaluacija učinaka projekta.

The overall goal of the project is to contribute to increasing the capacity of prison staff and probation officers by providing support through supervision. Specific objectives are a) Increasing the quality of work of prison staff and probation officers, b) Preventing burnout, strengthening stress management mechanisms and supporting coping with daily challenges at work, c) Supporting prison staff in maintaining the mental health of prison staff and probation officers. Project activities will ensure: 1) improving the quality of work with prisoners and preserving the quality of direct practice (increasing motivation to work, increasing efficiency, especially treatment staff) which results in providing better service to users, 2) professional assistance and support in acquiring and preservation of professional competencies; 3) maintaining mental health, reducing stress, preventing burnout and providing relief, which will increase the efforts of treatment staff towards the rehabilitation of prisoners and 4) measuring job satisfaction, stress and burnout of prison and probation professionals and evaluating project effects.

Ključne riječi

supervizija, stres, sagorijevanje, stručnjaci u zatvorskom sustavu i probaciji

supervision, stress, burnout, professionals in the prison system and probation

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2019_ZATVORSKI

21.05.2019

21.05.2020

nije evidentirano

HRK 11.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama