izvor podataka: poirot

Naziv

Umjetnost je i u tebi i u meni“ – znanstveno-stručni projekt osmišljavanja slobodnog vremena zatvorenika

Art is in you and in me - a scientific-professional project of designing prisoners' free time

Opis projekta

Smisleno provođenje slobodnog vremena za vrijeme izdržavanja kazne je iznimno značajan čimbenik uspješne resocijalizacije zatvorenika te je sastavni dio pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora. Očekuje se da će korisnici sudjelovanjem u projektu steći nova znanja i vještine koje im mogu pomoći pri usvajanju znanja i vještina za korištenje novih tehnika čime se potencijalno otvaraju mogućnosti novog radnog angažmana odnosno samozapošljavanja nakon isteka kazne zatvora. Populacija zatvorenika uključena u projekt nalazi se u vrlo visokom riziku od diskriminacije i socijalne isključenosti, a po isteku kazne uvelike im je smanjena mogućnost aktivnog participiranja u društvu. U projektu sudjeluju strukovni učitelji za radno terapijske aktivnosti u kaznenim tijelima u kojima se provode aktivnosti, oni će biti educirani za uvođenje novih umjetničko-zanatskih tehnika. Utjecaj projektnih aktivnosti bit će mjeren instrumentima za procjenu strategija suočavanja i adaptacije zatvorenika što će dati stručno i znanstveno utemeljeno bolje razumijevanje učinkovitosti pojedinačnog programa postupanja pri izvršenju kazne zatvora.

Meaningful spending of free time while serving a sentence is an extremely important factor in the successful re-socialization of prisoners and is an integral part of individual prison execution programs. It is expected that by participating in the project, beneficiaries will acquire new knowledge and skills that can help them acquire knowledge and skills for the use of new techniques, which potentially opens up opportunities for new employment or self-employment after imprisonment. The population of prisoners involved in the project is at a very high risk of discrimination and social exclusion, and after the expiration of their sentence, their ability to actively participate in society is greatly reduced. The project involves professional teachers for occupational therapy activities in criminal bodies in which activities are carried out, they will be educated for the introduction of new arts and crafts techniques. The impact of project activities will be measured by instruments for assessing prisoner coping and adaptation strategies, which will provide a professionally and scientifically based better understanding of the effectiveness of an individual program of treatment in the execution of a prison sentence.

Ključne riječi

osuđene osobe, resocijalizacija, radna terapija, slobodno vrijeme

Convicts, re-socialization, occupational therapy, leisure

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_PART_2019_UMJETNOST

18.10.2019

17.10.2020

nije evidentirano

HRK 199.998,76

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama