izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje strukture i dinamike tržišta droga u Republici Hrvatskoj

Research on the structure and dynamics of the drug market in the Republic of Croatia

Opis projekta

Projekt je imao za cilj utvrditi osobitosti strukture i dimanike tržišta droga u Republici Hrvatskoj te analizirati neke aspekte sekundarnog kriminaliteta na uzorku punoljetnih osuđenih ovisnika koji se nalaze na izdržavanju kazne u Kaznionici u Lepoglavi i Zatvoru u Zagrebu, na uzorku maloljetnika koji se nalaze u Odgojnom zavodu u Turopolju te na uzorku osoba osuđenih za prekršaje iz domene zlouporabe droga. Istraživanje je provedeno tijekom 2018. godine, a obuhvatilo je 156 počinitelja kaznenih djela osuđenih prema člancima 190. i 191. KZ-a, 39 maloljetnika te • 150 počinitelja prekršaja prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga na području PU Split, PU Zadar, PU Rijeka, PU Varaždin i PU Osijek. Podaci su prikupljani metodom anketnog upitnika i metodom intervjua u fokus grupama te analizirani kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom. U kontekstu dobivenih podataka o strukturi i dinamici tržišta droga u RH, dobivenih iz različitih izvora, može se konstatirati potvrđenost pristupa kriminaliteta vezanog uz drogu koji podupire EMCDDA, a predstavljen je kroz tri modela: psihofarmakološki (uporaba droga vodi do kriminaliteta zbog psihofarmakološkog utjecaja droge na tijelo), ekonomski model (ovisnici se najčešće uključuju u kaznena djela protiv imovine čime osiguravaju sredstva za daljnju konzumaciju) te sistemski model koji podrazumijeva činjenje nasilnih delikata povezanih uz distribuciju droge.

The main goal of the project was to determine some specifics of the structure and dynamics of the drug market in the Republic of Croatia and analyze some aspects of secondary crime on a sample of adult convicted addicts serving sentences in the Lepoglava Penitentiary and Zagreb Prison, on a sample of juveniles in the Correctional Institution for Juveniles in Turopolje and on a sample of persons convicted of offenses in the field of drug abuse. The research was conducted in 2017 and included 156 perpetrators of criminal offenses convicted under Articles 190 and 191 of the Criminal Code, 39 juveniles and 150 perpetrators of offenses under the Law on the Suppression of Drug Abuse in the Split Police Department, Zadar Police Department, Rijeka Police Department , Police Department in Varaždin and Police Department in Osijek. Data were collected using a survey questionnaire and focus group interviews and analyzed by quantitative and qualitative methodology. In the context of the obtained data on the structure and dynamics of the drug market in the Republic of Croatia, obtained from various sources, the EMCDDA-supported approach to drug-related crime can be confirmed through three models: psychopharmacological (drug use leads to crime due to psychopharmacological impact of drugs on body), the economic model (addicts are most often involved in crimes against property, thus providing funds for further consumption) and the systemic model, which involves committing violent crimes related to drug distribution.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_2017_STRUKTURA

01.06.2017

30.12.2017

nije evidentirano

HRK 100.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama