izvor podataka: poirot

Naziv

Preduvjeti akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih poteškoća

Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders

Opis projekta

Jezični razvoj djece s jezičnim teškoćama kasni te oni uvijek pokazuju ograničenja u obradi jezika, dok njihove kognitivne vještine i inteligencija ostaju neizmijenjeni. Ova skupina djece često ostaje neprepoznata i doživljavaju akademski neuspjeh; međutim, ako se pravovremeno identificiraju, osigura im se terapija te ih se kontinuirano podržava, mogu napredovati akademski zajedno sa svojim vršnjacima. Jezične teškoće, ako se ne prepozna i terapijski ne podržava, smanjuju akademska postignuća i, prema tome, ograničavaju radne mogućnosti i uzrokuju probleme u socijalnoj kompetenciji i socijalnoj integraciji u tinejdžerskoj dobi i kasnije. Socijalna kompetencija ključna je za emocionalnu stabilnost i samopoštovanje koji su važni za učinkovito učenje. To stvara začarani krug nezadovoljstva, prkosa i depresije što dovodi do viših stopa nezaposlenosti i psihijatrijskih poremećaja u odrasloj dobi. Opći cilj će biti postignut sljedećim specifičnim ciljevima: S1. podržati predškolske i školske ustanove u prepoznavanju djece s jezičnim teškoćama, posebno prije upisa u školu; S2. podići razinu jezične kompetencije u djece s jezičnim tešoćama i S3. olakšati socijalnu integraciju djece s jezičnim teškoćama.

Language development of children with language impairment is delayed and they have limitations in language processing, while their cognitive skills and intelligence remain unaffected. They often remain unrecognised and experience academic failure; however, if timely identified, treated and continuously supported, they can advance academically with their peers. Language impairments, if not treated and supported, lower academic achievement and, therefore, limit working opportunities and cause problems in social competence and social integration in teenager age and later. Social competence is crucial for emotional stability and self-esteem which are important for effective learning. This creates a vicious circle of disaffection, defiance and depression leading to higher rates of unemployment and psychiatric disorders in adulthood. The overall objective will be reached achieving the following specific objectives: S1. to support preschool and school institutions in identifying children with language impairment, especially before enrolling the school; S2. to raise the level of language competence in children with language impairment and S3. to facilitate social integration for children with language impairment.

Ključne riječi

jezični razvoj, jezična teškoće, probir, jezična grupna terapija

language development, language difficulties, screening, language group therapy

Stručni projekti

PAE

Europeaid/131319/M/ACT/HR 04/40

22.08.2013

21.02.2015

nije evidentirano

EUR 215.161,55

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama