izvor podataka: poirot

Naziv

Gestalt pristup u savjetovanju studenata

Gestalt approach in student counseling

Opis projekta

Savjetovanje studenata provodi se u kabinetu za psihoterapiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Jedan od pristupa u radu je temeljen na Gestalt psihoterapiji. Napravljena je studija slučaja savjetovanja koja je prikazana na međunarodnoj konferenciji na temu savjetovanja u visokom školstvu.

Special unit of the Faculty of Education and Rehabilitation sciences is The Centre for Rehabilitation. One of 12 units in the Centre is the Psychotherapy unit. In this unit, beside other clients, we provide counseling for students based on principles of several branches and schools of psychotherapy (Gestalt psychotherapy, psychodrama, dancing and movement therapy). In this project case-study on student counseling based on Gestalt approach was conducted and presented on intrnacional conference.

Ključne riječi

savjetovanje, studenti, Gestalt pristup

counseling, students, Gestals approach

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

ERF-2019-6

19.10.2019

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 3.780

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama