izvor podataka: poirot

Naziv

Participativna dijagnoza za provedbu istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj

Participatory diagnosis for conducting research on substance abuse in Roma communities in Croatia

Opis projekta

Svrha ovog istraživanja je kreiranje preporuka za izradu nacrta glavnog istraživanja na temu zlouporabe sredstava ovisnosti romskih zajednica u RH planiranog za 2019./2020. s ciljem ponude kulturalno specifičnih adekvatnih strategija kao i prevencijskih i tretmanskih politika i intervencija u ovom području i s tom specifičnom populacijom. Iz navedenog slijede i istraživački ciljevi: 1. Identificiranje ključnih problema i potreba romskih zajednica u odnosu na zlouporabu sredstava ovisnosti u Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu. 2. Definiranje metodologije provedbe glavnog istraživanja naziva ,,Zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj" u odnosu na ciljeve, uzorak, sudionike i metode provedbe planiranog u idućoj projektnoj fazi, odnosno za 2019. ili 2020. godinu.

The purpose of this research is to create recommendations for drafting the main research study on the topic of drug abuse in Roma communities in the Republic of Croatia planned for 2020 with the aim of offering culturally specific adequate strategies as well as prevention and treatment policies and interventions in this area and with that specific population. From the above, the research goals follow: 1. Identifying key problems and needs of Roma communities in relation to drug abuse and addiction in Međimurje County and the City of Zagreb. 2. Defining the methodology for conducting the main research on the topic of drug abuse in Roma communities in Croatia in relation to the objectives, sample, participants and methods of implementation of the planned in the next project phase, ie for 2019 or 2020.

Ključne riječi

Romi, mladi, zlouporaba droga

Roma people, juvenile, drug abuse

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2018_ROMSKI

01.01.2018

31.12.2018

nije evidentirano

HRK 50.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama