izvor podataka: poirot

Naziv

Unaprjeđenje standarda procjene problema u ponašanju djece i mladih u domovima za odgoj u Hrvatskoj

Improvement of Assessment Standards for Children and Youth with Behavioural Problems

Opis projekta

Glavni cilj projekta je standardizirati i ujednačiti postupak procjene potreba, rizika i snaga djece i mladih u riziku / s problemima u ponašanju u odgojnim ustanovama u Hrvatskoj, poboljšati kvalitetu postojećeg pristupa procjeni potreba djece na temelju suvremenih standarda osiguranja kvalitete ( multidisciplinarni pristup, praksa zasnovana na dokazima, participacija djece / korisnika, orijentacija na potrebe, snage i resurse pojedinca i zajednice). Specifični ciljevi su: 1. Provesti terensku analizu trenutne prakse provedbe procjene potreba djece i mladih s problemima u ponašanju. 2. Analizirati rezultate terenskog istraživanja s ključnim dionicima i stručnjacima 3. Kreirati standarde kvalitete provedbe procesa procjene potreba 4. Pripremiti završno izvješće i objaviti priručnik s preporukama i koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se poboljšali standardi procjene potreba djece u riziku / ili s problemima u ponašanju.

The main goal of the project is to standardize procedure of assessment of children at risk/or with behavioural problems in correctional institutions in Croatia, improve quality of current approach in needs assessment of children based on up-to-date and contemporary quality assurance standards (multidisciplinary approach, evidence based practice, participation of children/beneficiaries, orientation toward needs, strengths and resources of individual and community). The specific objectives of the consultancy service are: 1. Conduct field analyses of current practices in assessment of children at risk/with behavioural problems. 2. Inform key stakeholders and professionals on results of the analyses and 3. Facilitate discussion among key stakeholders aiming to develop quality standards of assessment 4. Prepare final report and publish manual on recommendations and steps that needs to be taken in order to improve assessment standards for children at risk/or with behavioural problems.

Ključne riječi

djeca s problemima u ponašanju, procjena potreba, odgojne ustanove

children with behavior problems, needs assessment, correctional institutions

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2015_STANDARD

01.01.2015

31.01.2017

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama