izvor podataka: poirot

Naziv

Edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihovim obiteljima

Educational and rehabilitational support for children with disabilities in psychomotor development and their families

Opis projekta

Djeca s neurorazvojnim čimbenicima rizika ili odstupanjima u psihomotoričkom razvoju i njihove obitelji trebaju kontinuiranu podršku. Kvalitetna, stručna i pravovremena pomoć i podrška obiteljima djeteta s razvojnim teškoćama ima pozitivan učinak na dijete, obitelj, ali i okolinu. Time se omogućava postizanje optimalnog razvoja djeteta te poticanje što veće samostalnosti kako bi se moglo uključiti u prikladne sustave obrazovanja i maksimalno iskoristiti sve potencijale koje ima. Provedbom projekta postignuti su pozitivni učinci na dijete i obitelj. Pozitivni učinci na dijete: poticanje psihomotoričkog i cjelokupnog razvoja djeteta; prevencija utjecaja prisutnih neurorazvojnih čimbenika na razvoj djeteta korištenjem primjerene i pravodobne stimulacije te interakcije djeteta i njegove okoline od najranije dobi; terapeutski učinci za djecu kod koje su prisutne razvojne teškoće; smanjenje mogućih popratnih utjecaja uzrokovanih djetetovim ponašanjem kao što su nefunkcionalna, neprihvatljiva ponašanja, koja mogu negativno utjecati na obitelj u cjelini ili razvijanje očekivane razine samostalnosti djeteta. Pozitivni učinci na roditelje i obitelj: poticanje dobre interakcije roditelj - dijete, stvaranje uravnoteženog emocionalnog odnosa; informiranost roditelja o dijagnozi, uzrocima razvojnih teškoća, o tipičnom razvoju djeteta te o načinima stimulacije razvoja djeteta; podrška braći i sestrama djeteta s razvojnim teškoćama; podrška u prilagodbi obitelji kao sustava (bake, djedovi, ...) situaciji odgoja djeteta s razvojnim teškoćama ; savjetovanje o adekvatnim uslugama vrtića, adekvatnim materijalima za rad s djetetom, prilagodbom prostora, dostupnim pravima.

Children with neurodevelopmental risk factors and their families need continued support. Quality, professional and timely help and support to the families of a child with developmental disabilities has a positive effect on the child, family, but also the environment. This enables the achievement of optimal development of the child and the encouragement of greater independence in order to be able to be included in appropriate education systems and make the most of all the potentials it has. The implementation of the project has achieved positive effects on the child and the family. Positive effects on the child: stimulating the psychomotor and overall development of the child; prevention of the influence of the present neurodevelopmental factors on the child's development by using appropriate and timely stimulation and interaction of the child and his environment from the earliest age; therapeutic effects for children with developmental disabilities; reducing possible side effects caused by the child’s behavior such as dysfunctional, unacceptable behaviors, which may negatively affect the family as a whole or developing the child’s expected level of independence. Positive effects on parents and family: encouraging good parent-child interaction, creating a balanced emotional relationship; informing parents about the diagnosis, the causes of developmental difficulties, about the typical development of the child and about the ways of stimulating the child's development; support for siblings of a child with developmental disabilities; support in adapting the family as a system (grandparents, ...) to the situation of raising a child with developmental difficulties; counseling on adequate kindergarten services, adequate materials for working with the child, adjustment of space, available rights.

Ključne riječi

neurorazvojni čimbenici rizika, psihomotorički razvoj, edukacijsko-rehabilitacijska podrška

neurodevelopmental risk factors, psychomotor development, educational and rehabilitational support

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_PART_2015_PODRSKA

02.02.2015

21.12.2015

nije evidentirano

HRK 10.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama