izvor podataka: poirot

Naziv

Uspostava nacionalnog okvira za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra

Developing national framework for early screening and diagnosis of autism spectrum disorder (ASD)

Opis projekta

U okviru projekta proveden je konzultativni proces sa svim dionicima u okviru kojih je kreiran dokument Nacionalni okvir za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma

Within the project, a consultative process was conducted with all stakeholders within which the document National Framework for Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorders was created.

Ključne riječi

poremećaj iz spektra autizma, probir, dijagnostika

Stručni projekti

NSPD - PSA

2014-2015 Unicef

15.09.2014

30.06.2015

nije evidentirano

HRK 109.437,92

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama