izvor podataka: poirot

Naziv

Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma

An interdisciplinary model of support for children with autism spectrum disorder

Opis projekta

Program koji se provodi u okviru podrške Grada Zagreba sastoji se od različitih usluga iz domene rane intervencije koje su usmjerene na osnaživanje cijele obitelji, kako u razumijevanju poremećaja iz spektra autizma tako i u pristupu djetetu u svakodnevnim situacijama. Ono što razlikuje ovaj program od drugih oblika podrške je obitelji usmjeren pristup, dovoljno vremena koje se osigura za savjetovanje roditelja kao i povezivanje svih stručnjaka koji su u kontaktu s određenim djetetom. Također, u okviru programa zagovaraju se i primjenjuju načela individualiziranog pristupa pojedinom djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva (potpomognuta komunikacija), tako i u kreiranju metoda i oblika rada (izrada materijala prema specifičnim interesima djece, organizacija rada u paru s vršnjacima za djecu kod koje treba poticati vještine socijalizacije u godini prije polaska u školu, organizacija rada u malim skupinama vršnjaka sa sličnim obilježjima itd.). Programom su uspješno objedinjene sljedeće aktivnosti: stručne procjene, stručni rad s djecom sa PSA-om, individualno savjetovanje roditelja djece koja su uključena u program, kao i roditelja djece koja su uključena drugdje u program podrške ali im nije osigurano dovoljno vremena za individualni razgovor o obilježjima njihova djeteta i pružanje smjernica za poticanje u prirodnom okruženju, stručna podrška stručnim suradnicima i odgojiteljima u predškolskim ustanovama, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Kroz navedene aktivnosti ujedno se direktno obrazuju i budući stručnjaci-logopedi, a u neke od aktivnosti uključeni su i volonteri-studenti.

Program that is conducting within the support of the City of Zagreb provides various services within early intervention domain which are focused on supporting entire family in their understanding of autism spectrum disorder as well as approaching their child in everday activities. What differentiate this program from others is family centered approach, enough time that is ensured for counseling caregivers as well as collaboration with all professionals that are in contact with certain child. Principles of individualized approach to every child are promoted within the program, both in developing optimal communication forms (augmentative and alternative communication) and in methods and forms of work (creating materials according to the specific child's interests, organizing support in pairs with peers for children who need to be supported in social skills in the year before entering the school, organizing sessions in the small groups of children with similar characteristics etc). The program successfully combine the following activities: professional assessments, professional work with children with autism spectrum disorder, individual counseling parents of children who are included in the program as well as parent who are included elsewhere in support program where is no time for individual discussions about their child and for recieving guidance in supporting child in natural environment, support to professional associates and educators in preschools, assistance in preschool and school inclusion, education, training and different promotional activities. Through these activities at the same time, future experts-speech therapists are directly educated, and volunteers-students are also involved in some of the activities.

Ključne riječi

Djeca s poremećajem iz spektra autizma, interdisciplinarna podrška, rana intervencija, obitelji usmjeren pristup, potpomognuta komunikacija

Children with autism spectrum disorder, interdisciplinary support, rana intervencija, family centered approach, augmentative and alternative communication

Stručni projekti

nije evidentirano

DOM_STRU_NOS_2015_AUTIZAM

01.01.2015

31.12.2020

nije evidentirano

HRK 734.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama