izvor podataka: poirot

Naziv

Pokazatelji kvalitete inkluzije u osnovnim školama - perspektiva i osnaživanje učitelja

Indicators of inclusive education at regular schools in region of Zagreb-perspective and empowerment

Opis projekta

Cilj istraživanja koje predstavlja nastavak istraživanja o pokazateljima kvalitete inkluzije u osnovnoj školi (perspektiva ravnatelja, stručnih suradnika, učitelja, roditelja, učenika s teškoćama, učenika tipičnog razvoja) provedeno 2012., usmjeren je na finalnu konstrukciju čitavog dijagnostički valjanog seta Upitnika za procjenu pokazatelja kvalitete inkluzije u osnovnoj školi. Glavni cilj ovoga istraživanja je primijeniti Upitnik o pokazateljima kvalitete inkluzije-perspektiva učitelja (Ivančić, Stančić, 2012) na dostatnom uzorku učitelja predmetne nastave i to N=600 na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, provjeriti kako čimbenici okruženja, radnog iskustva, stručne podrške, dodatnih edukacija, kao nezavisne varijable, utječu na procjenu učitelja predmetne nastave o kvalitete inkluzije u osnovnim školama, sve s ciljem osnaživanja učitelja u njihovom profesionalnom i odgovornom djelovanju. Kriterij odabira učitelja predmetne nastave je prisustvo učenika s teškoćama u razredu. Učinjena je faktorska analiza, utvrđene su metrijske karakteristike instrumenta. Rezultati istraživanja predstavljaju značajan doprinos u spoznajnom i metodološkom smislu, putem sveobuhvatnog instrumentarija procjene mogu se sagledati problemska područja inkluzivnog obrazovanja, uočiti moguće prepreke, akcijskim planom organizirati djelovanja škole na područjima koja ukazuju na unapređivanje inkluzivnog sustava potpore u osnovnim školama ali i osnaživanje učitelja. Na takav se način, utemeljeno u zanstvenoj metodologiji osigurava prepoznavanje, potom inkluzivno djelovanje, sve u cilju ostvarivanja prava svih učenika na školovanje pod jednakim uvjetima.

The aim of the research, which is a continuation of the research on indicators of quality of inclusion in primary school (perspective of principals, professional associates, teachers, parents, students with disabilities, students of typical development) conducted in 2012, is aimed at the final construction of the entire diagnostically valid set of Quality Indicators of inclusion in primary school. The main goal of this research is to apply the Questionnaire on quality indicators of inclusion-perspective of teachers (Ivančić, Stančić, 2012) on a sufficient sample of subject teachers, N = 600 in the city of Zagreb and Zagreb County, to check how environmental conditions, work of experience, professional support, additional education, as independent variables, affect the assessment of teacher’s on the quality of inclusion in primary schools, all with the aim of empowering teachers in their professional and responsible work. The criterion for selecting a subject of teachers is the presence of students with disabilities in their classrooms. Factor analysis was performed, metric characteristics of the measuring instrument was determined. The results of the research represent a significant contribution in cognitive and methodological terms, through comprehensive assessment tools the problem areas of inclusive education can be considered, possible obstacles can be identified, the action plan organizes school activities in areas indicating the improvement of inclusive support system in primary schools and teacher empowerment. In this way, based on scientific methodology, recognition is ensured, followed by inclusive action, all with the aim of realizing the right of all students to education under equal conditions.

Ključne riječi

inkluzivno obrazovanje, pokazatelji kvaltete inkluzije, perspektiva učitelja

inclusive education, quality incicators of inclusive education, teacher perspective

Znanstveno-istraživački projekti

POKI-pokazatelji inkluzije

ERF-2017-1

01.06.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 17.522,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama