izvor podataka: poirot

Naziv

eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)

e-Diagnostics and Support for Children with Communication Disorders

Opis projekta

Cilj projekta je izrada programske aplikacije “eDijagnostika i potpora za djecu s komunikacijskim teškoćama (eDD)“ te putem e-aplikacije omogućiti online potporu (teledijagnostičku potporu) stručnjacima, logopedima i psiholozima na dislociranim lokacijama u postupku provedbe dijagnostičkog postupka. Cilje je omogućiti jačanje dijagnostičkih kompetencija stručnjaka na dislociranim lokacijama u RH. Projektom se odgovara na potrebu društva za decentralizacijom usluga razvojne procjene.

The aim of the project was to develop a software application for evaluation of communication skills via Telepractice and to provide direct professional support to speech language therapy (SLT) and psychology clinicians on remote locations in Croatia. Professional support will be offered via e-DD application to less experienced clinicians in a real-time during the communication skills evaluation process. The general aim is to support decentralization of the developmental assessment services and to promote local specialized SLT and psychology service delivery.

Ključne riječi

e-dijagnostika, teledijagnostika, profesionalna klinička potpora, komunikacijske teškoće, decentralizacija logopedkse i psihološke dijagnostikepaka

e-Diagnostics, Assessment via Telepractice, Professional clinical support, communication disorders, decentralization of the SLT and psychology evaluation

Stručni projekti

eDD

eDD

17.12.2014

17.12.2015

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama