izvor podataka: poirot

Nesigurnosti procjene brzine broda u pri realnim vremenskim uvjetima

Uncertainties of ship speed loss evaluation under real weather conditions


Ispravna procjena gubitka brzine broda u uvjetima eksploatacije postaje sve važnija za brodovlasnike, kao i za projektante brodova. Svjedoci smo sve veće brige za okoliš i svijesti o nužnosti njegovog očuvanja koliko god je u našoj mogućnosti. Plovidba broda u stvarnim uvjetima okoliša može uzrokovati povećanu potrošnju goriva, kao i povećanu emisiju CO2 i drugih stakleničkih plinova s brodova. Smanjenje brzine broda u stvarnim uvjetima posljedica je dodatnog otpora zbog utjecaja vremenskih uvjeta, tj. valova i vjetra, te zbog pogoršanih radnih uvjeta propelera, odnosno motora. Procjena rješenja ovog problema pod znatnim je utjecajem ljudskih čimbenicika. Zapovjednik broda, u cilju povećanja sigurnosti, može donijeti odluku da je pri određenim nepovoljnim vremenskim uvjetima potrebno usporiti ili promijeniti kurs broda da bi se umanjio utjecaj ili zaobišlo nevrijeme. Osim toga, stanja krcanja broda podložna su promjenama, a upravljaju osnovnim parametrima broda: masom i momentom inercije masa, kao i gazom i trimom, što utječe na držanje broda na moru. Svi ovi parametri utječu na procjenu brzine broda i nužno je biti svjestan intenziteta njihovog utjecaja na konačnu vrijednost. Istodobno se oni ne mogu predvidjeti apsolutnom sigurnošću pa je svrha ovog projekta procijeniti utjecaj vremenskih i operativnih neizvjesnosti na stvarnu brzinu broda u stvarnim uvjetima rada.

A correct assessment of the ship speed loss in conditions of exploitation is becoming increasingly important for ship owners as well as ship designers. We are witnessing the increasing concern for the environment and awareness of the necessity to preserve it as much as we could. The ship speed drop in the real environmental conditions can cause the increased fuel consumption as well as increased emissions of CO2 and other GHG (greenhouse gases) from ships. Decrease of the ship speed in real conditions is a consequence of the added resistance due to the impact of weather conditions, i.e. waves and wind, and due to aggravated working conditions of propeller, i.e. engine system. Moreover, the solution estimation of this problem is very affected by human factors. Ship master, concerning for safety, can make a judgment that, under certain adverse weather loads, it is necessary to slow down or change ship's course to moderate or bypass the worst condition. In addition, the loading condition of the ship is constantly changing which govern the basic parameters of the ship: the mass and mass moment of inertia, draft and trim and, consequently, the ship behavior at sea. All these parameters affect the assessment of ship speed and it is necessary to be conscious of the intensity of their impact on the final value. At the same time, they cannot be predicted with absolute certainty so the purpose of this analysis is to estimate the impact of weather and operational uncertainties on the actual speed of the ship in real operating conditions.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

UNIRI_TEHNIC‐18‐18‐1146

01.11.2020

01.01.2022

nije evidentirano

HRK 55.000,00