izvor podataka: poirot

Naziv

Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata

nije evidentirano

Opis projekta

Pomicanje zubi napravama baziranim na niklu i titanu ima veliki osteogeni potencijal i može regenerirati deficijentne dijelove alveolarne kosti i gingive te rehabilitirati narušene okluzijske odnose i žvačnu funkciju pacijenta. Zbog dugotrajnosti takve terapije paralelno se primjenjuju postupci i materijali za prevenciju te regeneraciju oštećene cakline i oralnih sluznica. Usna šupljina može se smatrati galvanskim člankom gdje su dentalne slitine elektrode, a elektrolit čine slina te oralni preventivni i regeneracijski agensi. Interakcija uzrokuje koroziju, smanjenje elastičnosti naprava, produkciju prevelikih sila, poremećaj regeneracije tikiva i nepopravljive štete na korijenu zuba, parodontu i kosti. Tijekom dugotrajne eksponiranosti otpušteni korozivni produkti u okolnim tkivima te transportirani slinom i krvlju mogu izazvati cijeli niz nusefekata. Alergije su danas sve češće i javljaju se sve ranije, a posebna skupina su djeca i mladi adolescenti u periodu pubertetskog rasta kada se razvija i imunološki sustav. Nikal je dugo poznati alergen i prisutan je u brojnim dentalnim legurama. Alergija na nikal događaje su u do 28.5% populacije i ne može se više smatrati niskim potencijalnim rizikom. U posljednje vrijeme reportira se i alergija na titan, za koji se smatralno da je biokompatibilan, a izloženi su mu brojni pacijenti s endoprotezama kuka, stentovima, dentalnim implantatima i ortodontskim napravama. Alergija na titan može biti odgovorna za neobjašnjene slučajeve neuspjeha i odbacivanja dentalnih implantata. Nikal i titan mogu uzrokovati rezistenciju bakterija na antibiotike što može stvarati probleme u terapiji niza infekcija koje su češće u djece i adolesceanta. Cilj je ovog projekta ispitati u kojoj mjeri i kojim mehanizmima korozija dentalnih materijala baziranih na niklu i titanu izaziva prethodno navedene biološke učinke. Doktorandica: Martina Žigante

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

DOK-2018-01-2531

01.08.2018

31.07.2022

nije evidentirano

HRK 990.900

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama