izvor podataka: poirot

SAN - pametna poljoprivredna mreža

SAN - Smart Agriculture Network


SAN pametna mreža predstavlja daljnji iskorak u unapređenju proizvodnje hrane, posebice kultura u voćarstvu i vinogradarstvu. Svrha njenog razvijanja je stvaranje sveobuhvatne tehnološke platforme koja će omogućiti postizanje optimalne količine uroda najbolje moguće kvalitete. SAN pametna mreža imati će mogućnost mjerenja, nadziranja i analize raznih biotskih i abiotskih čimbenika u proizvodnji hrane koji u većoj ili manjoj mjeri, ovisno o vrsti kulture, mogu imati negativan utjecaj ili na količinu i/ili kvalitetu uroda. Sustav će imati razvijenu mogućnost davanja ranog upozorenja o vjerojatnosti nastanka odgovarajućeg negativnog utjecaja. Inicijalno, za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina (Olea europea L.) i to ne samo zbog svog tradicionalnog značaja u proizvodnji hrane u Republici Hrvatskoj nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu i utjecaju ekoloških čimbenika na količinu i kvalitetu njenog uroda, neposredno i maslinovog ulja. Odabrane su dvije lokacije (Novigrad i Žman) kako bi bio istražen utjecaj različitih mikro-klimatskih i ostalih uvjeta na funkcionalnost rada pametne mreže. Rezultati provedenog istraživanja i razvoja trebala bi biti; testirana, funkcionalna, međusobno povezana tehnološka cjelina koja se sastoji od hardverske i softverske komponente te neuronska mreža čijom će se primjenom postići izravni pozitivni učinci u proizvodnji odgovarajućih kultura uz optimalnu kombinaciju uloženih resursa po jedinici površine.

The SAN smart network represents a further step forward in improving food production, especially crops in fruit growing and viticulture. The purpose of its development is to create a comprehensive technological platform that will enable the achievement of the optimal amount of yield of the best possible quality. The SAN smart network will be able to measure, monitor and analyze various biotic and abiotic factors in food production which to a greater or lesser extent, depending on the type of crop, may have a negative impact on either the quantity and / or quality of the crop. The system will have the ability to give an early warning of the likelihood of a corresponding negative impact. Initially, for the needs of research and development, olive (Olea europea L.) was chosen as a crop, not only because of its traditional importance in food production in the Republic of Croatia but also because of its specifics in the production process and the impact of environmental factors on quantity and quality, its yield, directly and olive oil. Two locations (Novigrad and Žman) were selected to investigate the impact of different micro-climatic and other conditions on the functionality of the smart network. The results of the conducted research and development should be; tested, functional, interconnected technological unit consisting of hardware and software components and a neural network whose application will achieve direct positive effects in the production of appropriate crops with an optimal combination of invested resources per unit area.


maslina, pametna poljoprivreda, umjetna inteligencija

artifficial inteliegence, olives, smart agriculture.

Znanstveno-istraživački projekti

SAN

KK.01.2.1.01.0100

26.06.2018

26.06.2022

nije evidentirano

HRK 8.234.836,12