izvor podataka: poirot

Naziv

Jean Monnet Modul Izvrsnost u jeziku i pravu EU

Jean Monnet Module Language and EU Law Excellence

Opis projekta

Projekt ima za cilj unaprjeđivanje postojećih znanja iz prava Europske unije i stranih jezika i uvođenje potpuno novih predmeta u curriculum Pravnog fakulteta Osijek. U tu svrhu će se u sklopu projekta organizirati i niz radionica za studente Pravnoga fakulteta preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, za pravnike zaposlene u lokalnoj upravi, sudovima, nevladinim udrugama i drugim institucijama te drugu zainteresiranu javnost, kao i sudionike iz partnerskih država u okruženju. Osim studenata prava i diplomiranih pravnika raznih profila, potrebno je naglasiti da će ovaj program omogućiti stjecanje novih znanja iz područja prava EU te engleskoga i njemačkoga jezika pravne struke i studentima svih razina studiranja na odsjecima za Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Osijek, što će biti značajan doprinos jačanju njihovih kompetencija u području jezika prava kao budućih prevoditelja. Jedan je od ciljeva našega Jean Monnet modula pozicionirati Pravni fakultet Osijek kao regionalni centar koji promiče izvrsnost u nastavi prava EU i stranih jezika pravne struke. U tom se kontekstu očekuje i sudjelovanje mladih istraživača i znanstvenika s pravnih fakulteta susjednih država. Time se Europski studiji promoviraju i izvan nacionalnih granica, čime ishodi projekta dobivaju i širu regionalnu dimenziju.

The project aims to improve existing knowledge of European Union law and foreign languages ​​and the introduction of completely new subjects in the curriculum of the Faculty of Law in Osijek. For this purpose, the project will organize a series of workshops for law students at undergraduate, graduate and postgraduate levels, for lawyers employed in local government, courts, NGOs and other institutions and other interested public, as well as participants from partner countries in the region . In addition to law students and law graduates of various profiles, it should be emphasized that this program will enable the acquisition of new knowledge in the field of EU law and English and German language for law also for students of all levels of study at the Departments of English Language and Literature and German Language and Literature. Osijek, which will be a significant contribution to strengthening their competencies in the field of law language as future translators. One of the goals of our Jean Monnet module is to position the Faculty of Law Osijek as a regional center that promotes excellence in teaching EU law and foreign languages ​​of the legal profession. In this context, the participation of young researchers and scientists from the law faculties of neighboring countries is also expected. In this way, European studies are promoted beyond national borders, which gives the project outcomes a broader regional dimension.

Ključne riječi

Jean Monnet, Languages, EU Law

Znanstveno-istraživački projekti

LEULEX

620231-EPP-1-2020-1-HR-EPPJMO-MODULE

15.09.2020

14.09.2023

nije evidentirano

EUR 30.240

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama