izvor podataka: poirot

Naziv

Platforma 50+

Platform 50+

Opis projekta

Projekt PLATFORMA 50+ provodit će se u okviru Komponente 1. Poziva, u okviru tematskog područja 16. „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom (OSI)“. Projekt se odnosi na 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) koja unapređuje, štiti i osigurava punopravno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda OSI. RH je Konvenciju ratificirala 2007. i ona čini temelj Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI, koja je najznačajniji nacionalni dokument za OSI u RH. Usprkos tome u mnogim segmentima život OSI nije se unaprijedio. Dokumenti se ne provode ili se ne provode u dovoljnoj mjeri, ne postoje sustavni mehanizmi koji bi osigurali provedbu, kao ni razrađeni mehanizmi praćenja. Kako je to ključni problem iz kojeg se razvijaju i svi ostali izazovi s kojima se OSI susreću, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), u partnerstvu s 11 Saveza OSI koji zajedno broje 250 udruga članica, pokreće ovu Tematsku mrežu s ciljem jačanja društvenog utjecaja organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) u zaštiti njihovih prava i poboljšanju kvalitete života OSI u RH. Svrha projekta je ojačati partnerstvo OSI s relevantnim dionicima, prije svega s akademskom zajednicom, a potom s poslovnim, državnim i javnim sektorom te ojačati kapacitete OSI kako bi se osnažile i postale učinkovit partner u procesu razvoja, praćenja i provedbe javnih politika (JP) od interesa za OSI. Projekt je u skladu s Općim i Specifičnim ciljem Poziva za Komponentu 1, a usklađen je i s Prioritetom 11ii, i Specifičnim ciljem 1, u okviru Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje OPULJP. Projekt će izravno doprinositi ostvarenju sljedećih očekivanih rezultata OPULJP - jačanje civilno-javnog partnerstva, pomoć građanima u pristupu njihovim pravima, te priznavanje OSI i drugih dionika kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi politika na svim razinama.

The PLATFORM 50+ project will be implemented under Component 1 of the Call, under thematic area 16. "Improving the quality of life of persons with disabilities (PWDs)". The project refers to 50 articles of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which promotes, protects and ensures the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms of PWDs. The Republic of Croatia ratified the Convention in 2007 and it forms the basis of the National Strategy for Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, which is the most important national document for persons with disabilities in the Republic of Croatia. Nevertheless, in many segments the life of PWDs has not improved. Documents are not implemented or are not implemented sufficiently, there are no systematic mechanisms to ensure implementation, as well as elaborate monitoring mechanisms. As this is a key problem from which all other challenges faced by PWDs are evolving, the Association of Croatian Persons with Disabilities (SOIH), in partnership with 11 PWD Associations with a total of 250 member associations, is launching this Thematic Network with the aim of strengthening social the impact of organizations of persons with disabilities (PWDs) in protecting their rights and improving the quality of life of PWDs in the Republic of Croatia. The purpose of the project is to strengthen the partnership of PWDs with relevant stakeholders, first of all with the academic community, and then with the business, state and public sectors, and to strengthen the capacity of PWDs to strengthen and become an effective partner in the process of policy development, monitoring and implementation. interest in PWDs. The project is in line with the General and Specific Objective of the Call for Component 1, and is in line with Priority 11ii and Specific Objective 1, under Priority Axis 4 - Good Governance of the OPULJP. The project will directly contribute to the achievement of the following expected results of the OPULJP - strengthening civil-public partnership, assisting citizens in accessing their rights, and recognizing PWDs and other stakeholders as valuable partners in policy formulation and implementation at all levels. More about this source text Source text required for additional translation information The PLATFORM 50+ project will be implemented under Component 1 of the Call, under thematic area 16. "Improving the quality of life of persons with disabilities (PWDs)". The project refers to 50 articles of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which promotes, protects and ensures the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms of PWDs. The Republic of Croatia ratified the Convention in 2007 and it forms the basis of the National Strategy for Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, which is the most important national document for persons with disabilities in the Republic of Croatia. Nevertheless, in many segments the life of PWDs has not improved. Documents are not implemented or are not implemented sufficiently, there are no systematic mechanisms to ensure implementation, as well as elaborate monitoring mechanisms. As this is a key problem from which all other challenges faced by PWDs are evolving, the Association of Croatian Persons with Disabilities (SOIH), in partnership with 11 PWD Associations with a total of 250 member associations, is launching this Thematic Network with the aim of strengthening social the impact of organizations of persons with disabilities (PWDs) in protecting their rights and improving the quality of life of PWDs in the Republic of Croatia. The purpose of the project is to strengthen the partnership of PWDs with relevant stakeholders, first of all with the academic community, and then with the business, state and public sectors, and to strengthen the capacity of PWDs to strengthen and become an effective partner in the process of policy development, monitoring and implementation. interest in PWDs. The project is in line with the General and Specific Objective of the Call for Component 1, and is in line with Priority 11ii and Specific Objective 1, under Priority Axis 4 - Good Governance of the OPULJP. The project will directly contribute to the achievement of the following expected results of the OPULJP - strengthening civil-public partnership, assisting citizens in accessing their rights, and recognizing PWDs and other stakeholders as valuable partners in policy formulation and implementation at all levels.

Ključne riječi

prava osoba s invaliditetom, kvaiteta života, jednake mogućnosti

rights of persons with disabilities, quality of life, equal opportunities

Stručni projekti

Platforma 50+

ERF_DOM_PART_2020_PLATFORMA50+

28.10.2020

28.10.2023

nije evidentirano

HRK 3.459.128,79

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama