izvor podataka: poirot

Kvaliteta provođenja slobodnog vremena kao zaštitini čimbenik za razvoj problema u ponašanju

The quality of leisure time as a protective factor for the development of behavioral problems


Svrha istraživanja je i istražiti utjecaj strukturiranog slobodnog vremena na uključivanje mladih u rizična ponašanja. Prema spoznajama autorica šira perspektiva i sagledavanje konteksta slobodnog vremena nedostaje u prevencijskim istraživanjima koja su do sada slobodno vrijeme najčešće izjednačavala s vrstom aktivnosti i količinom vremena provedenog u aktivnostima. Uzevši navedeno u obzir, u ovom istraživanju, koje ima u fokusu ulogu slobodnog vremena kao zaštitnog čimbenika za upuštanje mladih u rizična ponašanja, istražit će se vrste aktivnosti u kojima adolescenti sudjeluju u slobodno vrijeme, količina vremena koju provode u tim aktivnostima, kontekst u kojem se aktivnosti u slobodno vrijeme odvijaju te njihova osobna iskustva, motivaciju i kontekst. Navedeno istraživanje planira se provesti i sa svrhom procjene baterije upitnika kvalitete slobodnog vremena na uzorku adolescenata na području Krapinsko-zagorske županije. Na području Republike Hrvatske prema spoznajama autorica nema razvijenih i validiranih upitnika u odnosu na kvalitetu slobodnog vremena. Stoga je baterija upitnika koji se odnose na slobodno vrijeme sastavljena za potrebe projekta te se sastoji od upitnika koji su kreirani za potrebe projekta te od upitnika koji su preuzeti od stranih autora i prevedeni na hrvatski jezik od strane prevoditelja.

The purpose of the research is to investigate the impact of structured free time on the involvement of young people in risky behaviors. According to the authors, a broader perspective and understanding of the context of free time is lacking in prevention research, which has so far most often equated free time with the type of activity and the amount of time spent in activities. With this in mind, this study, which focuses on the role of leisure time as a protective factor for engaging young people in risky behaviors, will explore the types of activities in which adolescents participate in leisure time, the amount of time they spend in these activities, the context in which leisure activities take place and their personal experiences, motivation and context. This research is planned to be conducted with the purpose of assessing the battery of the leisure quality questionnaire on a sample of adolescents in the Krapina-Zagorje County. According to the authors, there are no developed and validated questionnaires in the territory of the Republic of Croatia in relation to the quality of free time. Therefore, the battery of leisure questionnaires is compiled for the needs of the project and consists of questionnaires created for the needs of the project and questionnaires taken from foreign authors and translated into Croatian by translators.


slobodno vrijeme; rizična ponašanja; mladi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

N/A

01.06.2020

01.06.2022

nije evidentirano

HRK 30.000,00