izvor podataka: poirot

Naziv

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Scientific Center of Excellence for Personalized Health Care

Opis projekta

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika, Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.

The Scientific Center of Excellence for Personalized Health Care is an interdisciplinary center of excellence in the field of biotechnical and biomedical sciences. It is conceived as an efficient way of transferring knowledge and competencies acquired in biotechnical sciences to basic and applied biomedical research in which research groups are complementary. One example of synergistic activity between scientific units of this ZCI is the possibility of analyzing glycan biomarkers in evaluating the effects of functional food in healthy subjects and patients. As it is an innovative and original approach to food, this center's work will increase our region's international scientific and economic competitiveness. , and thus the whole of Croatia.

Ključne riječi

glikanski biomarkeri, funkcionalna hrana

gGlycan biomarkers, functional food

Znanstveno-istraživački projekti

ZCIPersonHealth

KK.01.1.1.01.0010

05.10.2017

05.10.2022

nije evidentirano

HRK 37.042.770,02

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama