izvor podataka: poirot

Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama

Accumulation, Subcellular Mapping and Effects of Trace Metals in Aquatic Organisms


Cilj predloženog projekta je unaprjeđenje dosadašnjih i stjecanje novih spoznaja o tome kako se ribe, rakušci, školjkaši i nametnici riba (kukaši) nose s povišenim koncentracijama metala u slatkovodnim ekosustavima, što će se postići povezivanjem podataka o koncentracijama metala u vodi, akumuliranim metalima te o biomarkerima u bioti s podacima o unutarstaničnom mapiranju metala. Ovo pitanje će se istraživati na različitim biološkim razinama, od unutarstanične do razine organizma, što će omogućiti utvrđivanje načina suočavanja s metalima na različitim razinama biološke organizacije. Multielementna analitička tehnika primijenit će se za analizu metala/metaloida u vodi i u uzorcima biote. U odabranim akvatičkim organizmima istražiti će se i skup biomarkera, uključujući biomarkere općeg stresa te izloženosti i učinaka metala. Oslikavanje metala u stanici provest će se masenom spektrometrijom sekundarnih iona (NanoSIMS), koja trenutno predstavlja najnovije dostignuće tehnike, a omogućava određivanje, vizualiziranje i kvantificiranje raspodjele metala na unutarstaničnoj razini u biološkim materijalima. Primjena NanoSIMS-a u predloženom projektu omogućit će po prvi puta uvid u kretanje i raspodjelu metala u tkivima i stanicama akvatičkih organizama, koji žive u uvjetima povećane izloženosti metalima. Spoznaje, koje će biti rezultat projekta, omogućit će bolje razumijevanje procesa u stanicama i tkivima u kojima sudjeluju metali, kao i posljedica izloženosti akvatičkih organizama metalima. Dodatni cilj je procjena antropogenog utjecaja s obzirom na zagađenje metalima/metaloidima na odabrane slatkovodne ekosustave (rijeke Krka, Ilova), objedinjavanjem kemijskog, biokemijskog i biološkog pristupa, kao i procjena rizika po zdravlje ljudi. Nadalje, rezultati će doprinijeti razvoju planova upravljanja vodama te je stoga ovo istraživanje od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Predloženi projekt će također omogućiti obrazovanje i usavršavanje nove generacije znanstvenika.

The aim of the proposed project is to increase our understanding and gain new knowledge on how fish, crustaceans, bivalves and fish parasites (acantocephalans) cope with elevated metal concentrations in freshwater ecosystems by relating data on metal concentrations in water, accumulated metals and biomarker responses in biota to data on intracellular metal mapping. This issue will be tackled at different biological levels, from subcellular to organism, thus establishing how different levels of biological organisation cope with metal exposure. Multielemental analytical technique will be applied to analyse metals/metalloids in water and biota samples and the suit of biomarkers will be studied on selected aquatic organisms encompassing biomarkers of general stress and biomarkers of metal exposure and effect. Secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), as a new, state-of-the-art technique, will be applied for cellular metal imaging in order to measure, visualize and quantify the distribution of specific metals at the sub-cellular level in biological materials. The application of NanoSIMS in the proposed project will for the first time enable the insight into the circulation of metals within tissues and cells of aquatic organisms living under increased metal exposure. The resulting information of the proposed project will generally contribute to better understanding of metal processes in cells and tissues and consequences of metal exposure in aquatic organisms. Additional aim of the project is to evaluate anthropogenic impact on selected freshwater ecosystems (rivers Krka, Ilova) referring to metal/metalloid pollution and using integrated chemical, biochemical and biological approach, as well as to evaluate the risk for human health. In addition, it will contribute to development of water management plans and is therefore, of strategic importance for the Republic of Croatia. The proposed project will also provide capacity building of the next generation of scientists.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

AQUAMAPMET

IP-2014-09-4255

01.09.2015

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 962.450,00