izvor podataka: poirot

Automatsko raspoznavanje sportskih tehnika kod mladih sportaša i rekreativaca u svrhu usvajanja motoričkih vještina i usavršavanje stila

Automatic recognition of sports technique in young athletes and amateurs for the purpose of adoption of motor skills and style enhancement


Unazad nekoliko godina, veliki se značaj pridaje sportu i rekreaciji pa tako bavljenje sportom postaje dio svakodnevnog života sve većem dijelu populacije. Da bi se uspješno bavili nekim sportom koristeći najveći opseg pokreta i prevenirajući ozljede, potrebno je savladati tehnike toga sporta. Vrhunski sportaši za savladavanje tehnike i unaprjeđenje stila koriste složene i skupocjene sustave sa ekspertnom analizom, međutim rekreativcima i djeci takvi sustavi nisu dostupni. Ideja ovog projekta je napraviti sustav koji će koristeći jednostavnu opremu (kameru) pomoći amaterima ovladati tehnikom pružajući povratnu informaciju o njihovom stilu i izvedbi. Cilj projekta je koristeći metode umjetne inteligencije i dubokog učenja razviti modele koji će omogućiti automatsko raspoznavanje tehnika u video materijalima kod mladih sportaša i rekreativaca u svrhu razvoja njihovih motoričkih vještina i usavršavanja stila. Video materijali će se snimati na sportskim školama, treninzima i takmičenjima nakon ishođenja dozvola za snimanje. Započet će se s plivanjem i rukometom. Razvit će se modeli za raspoznavanje plivačkih tehnika (kraul, leđno, delfin, prsno) i ostalih elemenata kao što su skok, okret, ronjenje, te modeli za raspoznavanje individualnih rukometnih akcija kao što su dodavanje lopte, hvatanje, šut, skok-šut i druge. Projekt će omogućiti nastavak postojećeg istraživanja na području automatske detekcije akcija u sportu i okupljivanje istraživačkog tima koji će raditi na razvoju novih modela temeljenih na dubokim neuronskim mrežama za detekciju, praćenje i raspoznavanje akcija sportaša u multimedijalnom materijalu. Formirana baza i razvijeni modeli bit će podloga za daljnja istraživanja na području raspoznavanje aktivnosti u video snimkama u različitim domenama primjene. Predstavljanjem projekta korisnicima iz domene sporta promovirat će se prototip modela i steći uvid u dodatne zahtjeve korisnika i moguća poboljšanja kao i promovirati uloga znanstvenika u našoj zajednici.

Since a few years ago, sport and recreation have become increasingly important, so sport becomes part of everyday life for an increasing number of people. In order to successfully deal with some sport using the widest range of movement and preventing injuries, it is necessary to master the techniques of that sport. Top athletes for mastering technique and style enhancement use complex and expensive systems with expert analysis, but for amateurs, such systems are not available. The idea behind this project is to create a system that will use cameras to help the amateurs when mastering the technique, giving them feedback on their style and performance. The aim of the project is to use methods of artificial intelligence and deep learning to develop models that will enable the automatic recognition of techniques in video materials of young athletes and amateurs to improve the development of their motor skills and style enhancement. Video materials will be recorded at sports schools, training, and competitions after obtaining a recording license. It will start with swimming and handball. Models for recognizing swim techniques (claw, back, dolphin, chest) and other elements such as jump, turn, diving, as well as models for recognizing individual handball action such as throwing a ball, catch, shot, jumps, and others. The project will enable the continuation of existing research in the area of automatic action detection in sports and the gathering of a research team that will work on the development of new models for detecting athletes in multimedia material, tracking them, and recognizing their actions. The formed database and developed models will be the basis for further exploration of recognizing activities in different applications. By introducing the project to the users from the sports domain, the prototype of the model will be promoted and gain insight into additional user requirements and possible improvements as well as promoting the role of scientists in our community.


duboke neuronske mreže, detektori objekata, raspoznavanje akcija, analiza slika, analiza sportskih scena

deep neural networks, object detectors, action recognition, image analysis, sports scene analysis

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-222

07.03.2019

07.03.2022

nije evidentirano

HRK 73.889,04