izvor podataka: poirot

Naziv

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Sisačko-Moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji

Measurements of indoor radon in homes, schools and kindergartens in Sisak-Moslavina and Brod-Posavina counties

Opis projekta

Projektom sustavnog mjerenja radona u stambenim i radnim prostorima (škole i vrtići) u Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji predviđeno je mjerenje na 1300 lokacija od čega se oko 340 detektora planira postaviti u kućama, a ostalo u vrtićima i školama. Mjerenje koncentracije radona u zraku provodi se pasivnom metodom s detektorima nuklearnih tragova LR115 tip II. Detektori se izlažu godinu dana u jednoj od prostorija u kojoj stanari provode najviše vremena (dnevna ili spavaća soba) na najnižoj razini boravka (najčešće prizemlje). Optimalan položaj detektora je na ormaru ili regalu na oko 2 m visine (dnevna ili spavaća soba) odnosno noćnom ormariću (spavaća soba). U školama i vrtićima u S-M i B-P županijama se detektori također izlažu godinu dana, a najčešće su postavljeni na ormare na 2 m visine. Broj i raspodjela detektora u školi uvelike ovisi o obliku i veličini zgrade te rasporedu učionica, a detektori se postavljaju jednoliko po čitavom tlocrtu zgrade, na svim etažama (najčešće u učioniciama, nastavničkim kabinetima, knjižnici, zbornici), dok je u vrtićima postavljen detektor u svaku prostoriju u kojoj boravi odgojna skupina. Nakon prikupljanja izloženih detektora, filmovi se kemijski obrađuju (jetkaju), a potom se tragovi prolaska alfa čestica kroz detektor broje brojačem iskri. Dobiveni podaci se statistički obrađuju: određuju su aritmetičke i geometrijske sredine, s pripadnim standardnim devijacijama, medijan, minimumi i maksimumi što, uz tablični prikaz, omogućuje izradu radonskog zemljovida bilo po administrativnim teritorijalnim jedinicama (općinama i gradovima, županijama) bilo po kvadratnoj mreži (u skladu s pristupom izrade radonskog europskog atlasa).

The systematic measurements of indoor radon in dwellings and workplaces (schools and kindergartens) in Sisak-Moslavina and Brod-Posavina counties envisages measurement at 1300 locations, of which about 340 detectors are planned to be installed in dwellings, and the rest of them in kindergartens and schools. Measurements of indoor radon concentration in the air are carried out by the passive method with LR115 type II nuclear track etched detectors. Detectors are exposed for one year in one of the rooms where tenants spend the most time (living room or bedroom) at the lowest level of living (usually the ground floor). The optimal position of the detector is on a closet or a shelf at a height of about 2 m (living room or bedroom) or nightstand (bedroom). In schools and kindergartens in S-M and B-P counties, the detectors are also exposed for a year, and are most often placed on shelfs at 2 m height. The number and distribution of detectors in the school largely depends on the shape and size of the building and the layout of classrooms, and detectors are placed evenly throughout the floor plan of the building, on all floors (usually in classrooms, teachers' offices, libraries). In kindergartens detectors are placed in each room in which the educational group (children and kindergarten teacher) resides. After collecting the exposed detectors, the films are chemically etched, and then the traces of alpha particles passing through the detector are counted by a spark counter. The obtained data are statistically processed: arithmetic and geometric means with corresponding standard deviations, median, minima and maxima are determined, which, in addition to the tabular presentation, enables the production of a radon map either by administrative territorial units (municipalities and cities, counties) or by a square grid (in line with the approach of making a European atlas of radon).

Ključne riječi

Radon u kućama, radon na radnim mjestima, radon u školama i vrtićima, Sisačko-Moslavačka županija, Brodsko-posavska županija

indoor radon, radon in homes, radon in workplaces, radon in schools and kindergartens, Sisak-Moslavina county, Brod-Posavina county

Znanstveno-istraživački projekti

RnuSMiBPz

JN 01/15OF

20.05.2015

31.05.2017

nije evidentirano

HRK 130.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama