izvor podataka: poirot

Radon u tlu i permeabilnost tla kao ključni faktori radonske koncentracije u zatvorenim prostorima

Radon in soil and soil permeability as key factors of indoor radon concentration


U navedenom vremenskom periodu, nakon kupnje novog uređaja za mjerenje permeabilnosti tla, učinjena su sva planirana mjerenja koncentracije radona u tlu i permeabilnosti tla na teritoriju Osječko-baranjske županije. U prvih šest mjeseci mjerenja su izvršena na 160 lokacija, što znači gotovo 500 pojedinačnih mjerenja. Mjerne lokacije odrađene su poštujući zahtjev da se u svakom kvadrantu veličine 10x10 km2 izvedu mjerenja na barem tri lokacije (što je u skladu i s protokolom izrade Europskog atlasa zračenja pod vodstvom Združenog istraživačkog centra Europske komisije u kojem svojim mjerenjima sudjeluje i Laboratorij za niske radioaktivnosti Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku). Mjerenja koncentracije radona u tlu i permeabilnosti tla nužna su za određivanje radonskog potencijala kao korisnog alata u identifikaciji područja s povišenom radonskom koncentracijom. Geostatističkim metodama izrađen je zemljovid radonskog potencijala Osječko-baranjske županije, u svrhu vizualizacije područja s visokim radonskim potencijalom. Prepoznata područja govore o mogućoj povećanoj koncentraciji radona u kućama i drugim javnim objektima, a što dugoročno za posljedicu ima utjecaj na zdravlje ljudi koji borave u tim objektima. U takvim područjima planirana su i dodatna mjerenja.

In the stated time period, after the purchase of a new device for measuring soil permeability, all planned measurements of radon concentration in soil and soil permeability in the territory of Osijek-Baranja County were made. In the first six months, measurements were performed at 160 locations, which means almost 500 individual measurements. Measurement sites were performed in compliance with the requirement to perform measurements in at least three locations in each 10x10 km2 quadrant (which is in accordance with the protocol of the European Radiation Atlas under the leadership of the Joint Research Center of the European Commission. Physics, University of Osijek). Measurements of soil radon concentration and soil permeability are necessary to determine the radon potential as a useful tool in identifying areas with elevated radon concentrations. Geostatistical methods were used to map the radon potential of Osijek-Baranja County, for the purpose of visualizing areas with high radon potential. The identified areas indicate a possible increased concentration of radon in houses and other public facilities, which in the long run has an impact on the health of people living in these facilities. Additional measurements are planned in such areas.


radon, tlo, permeabilnost

radon, soil, permeability

Znanstveno-istraživački projekti

222Rn+GRP

IZIP-2014-100

01.02.2015

15.03.2016

nije evidentirano

HRK 30.000,00