izvor podataka: poirot

Naziv

ISKORAK - Program za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju

A STEP FORWARD - Programmefor improvement of the assessment and interventions for adolescents/youth with behavioural problems

Opis projekta

Vizija ovog programa je da svako dijete i mlada osoba s problemima u ponašanju otkrije i dosegne svoje potencijale te ostvari šansu za produktivan i ispunjen život u obitelji i zajednici. Očekuje se da će se to postići kroz unapređenje usluga i ulaganjem u kvalitetu podrške i skrbi za djecu i mlade s problemima u ponašanju u skladu s njihovim najboljim interesima i dobrobiti. Program će posebno pridonijeti: - jačanju kapaciteta donositelja odluka u sustavima socijalne skrbi i pravosuđa pružanjem informacija i dokaza za poboljšanje planiranja, izrade proračuna i reguliranja učinkovitih intervencija s djecom i mladima s problemima u ponašanju; - jačanju sustava socijalne skrbi i pravosuđa u njihovim profesionalnim postupcima za provođenje visokokvalitetne procjene i intervencija s djecom i mladima s problemima u ponašanju, u skladu sa suvremenim međunarodnim standardima; - jačanju kapaciteta stručnjaka u organizacijama i institucijama za socijalnu skrb i pravosuđe za provođenje standardizirane procjene i pružanje cjelovite skrbi i specijaliziranih intervencija s određenim skupinama djece/ mladih; - pružiti relevantnim sveučilišnim obrazovnim institucijama dopunske sadržaje za preddiplomske i diplomske studije o konceptualnom pristupu i intervencijama s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

The overall vision of this Programme is that every adolescent and a young person with behavioural problems discovers and reaches his/her potentials and realizes chances for a productive and fulfilling life in a family and community. This is expected to be achieved by contributing to the improvements in the overall child protection service provision and increasing the quality and effectiveness of the support and care provided to adolescents and youth with behavioural problems, in accordance to their best interests and wellbeing. The Programme will specifically contribute to: - strengthening capacities of the decision-makers in the social welfare and justice systems by providing information and evidence for improved planning, budgeting and regulating effective interventions with adolescents and youth with behavioural problems; - strengthening the social welfare and justice systems in their professional procedures for implementing high-quality assessment and interventions with adolescents and youth with behavioural problems, in accordance with the contemporary international standards; - strengthening capacities of the professionals in the social welfare and justice organizations and institutions for conducting standardized assessment and providing comprehensive care and specialized interventions with specific groups of adolescents/youth; - relevant national graduate and postgraduate university institutions to have available supplementary content and capacities for pre-service education of students on conceptual approach and interventions with adolescents and youth with behavior problems.

Ključne riječi

procjena, intervencije, djeca, mladi, problemi u ponašanju

assessment, interventions, children, youth, behavior problems

Stručni projekti

nije evidentirano

ERF_DOM_NOS_ 2021_ISKORAK

01.01.2021

01.01.2023

nije evidentirano

HRK 799.694,45

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama