izvor podataka: poirot

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnog mjernog sustava

Design principles and calibration method of reconfigurable inspection system


Dva značajna utjecajna elementa koji karakteriziraju suvremenu proizvodnju su skraćenje životnog vijeka proizvoda te povećanje raznolikosti odnosno prilagodba proizvoda zahtjevima kupca. Takvi tržišni trendovi utječu na promjene u proizvodnoj tehnologiji koja mora postati brzo i učinkovito prilagodljiva postavljenim zahtjevima. U tom smislu dolazi do uspostave koncepta rekonfigurabilnosti i na njemu temeljenog razvoja rekonfigurabilnih proizvodnih sustava (RMS). Sastavni dio RMS-a, pored odgovarajućih strojeva i naprava, odnosno proizvodne opreme, čini i kontrola kvalitete te pripadajuća mjerna oprema. Stoga, da bi se uspostavio učinkovit RMS potrebno je da i mjerna i kontrolna oprema bude projektirana i korištena u skladu s konceptima rekonfigurabilnosti. Istraživanja u tom području su u začetcima te je predloženo istraživanje usmjereno ka razvoju metodologije projektiranja i postupaka umjeravanja rekonfigurabilnih mjernih sustava (RIM) te njihove primjene u industrijskom okruženju. U osnovi, iz zadanog asortimana masovno prilagođenih proizvoda izdvojit će se skupina sličnih proizvoda, provest će se analiza zahtjeva kvalitete, te predložiti metodologije projektiranja i postupak umjeravanja RIM-a. Predložena metodologija provjerit će se kroz izradu odgovarajućeg RIM-a sastavljenog od potrebnih senzora i vizijskog sustava koji će osiguravati optimalnu razinu fleksibilnosti i potrebnu točnost. U svrhu provjere točnosti razvit će se postupak umjeravanja RIM-a uključujući i izradu referentnog etalona. Po uspostavi i provedenoj analizi RIM-a provjerit će se primjenjivost razvijenog sustava u industrijskom okruženju. Predloženi istraživački tim, koji uključuje znanstvenike iz područja mjeriteljstva, kontrole kvalitete i proizvodnih sustave te tri doktoranda, osigurava potrebnu znanstvenu ekspertizu i istraživači potencijal potreban za provedbu predloženog istraživanja. Također, osigurana je potpora zainteresiranog industrijskog okruženja te suradnja sa srodnim fakultetima.

Two important factors that characterize modern manufacturing system are shortening of product lifetime and an increase in the variety of products in order to satisfy customers’ requirements. Such market conditions affect changes in manufacturing technology that must become rapidly and effectively adaptable to new requirements. Hence, the reconfigurable concept is accepted and led to the development of reconfigurable manufacturing systems (RMS). The vital component of RMS, besides production machinery and fixtures, is quality control and inspection equipment. Therefore, in order to establish an effective RMS, inspection equipment must be designed and used in accordance with concepts of reconfigurability. At the moment researches in this area are quite modest. Hence, the proposed research is focused on the development of the methodology of design and calibration procedures for the reconfigurable inspection machines (RIM) and their application in the industrial environment. In our study, a group of similar products will be selected from a given selection of mass customized products. Selected products will be analysed, based on quality requirements, in order to propose the methodology of design and calibration of RIM. The proposed methodology will be verified by developed of appropriate RIM, equipped with required sensors and vision system, which will provide the optimum level of flexibility and required accuracy. In order to verify accuracy, the calibration procedure of RIM will be developed and reference object will be produced. The applicability of the developed RIM will be checked in the industrial environment. The proposed research team, that includes scientists in the area of metrology, quality control and production systems and three PhDs, provides the necessary scientific expertise and research potential for proposed research. In addition, the support of an industrial environment and cooperation with related faculties is ensured.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-33

01.12.2018

01.12.2021

nije evidentirano

HRK 75.000,00