izvor podataka: poirot

Naziv

Primjena tehnologija inkrementalnog oblikovanja u individualnoj proizvodnji izradaka iz naprednih polimernih materijala

Application of incremental forming technologies in individual production of parts from advanced polymer materials

Opis projekta

Zadnjih godina došlo je do razvoja inovativnih postupka oblikovanja deformiranjem s ciljem proizvodnje visoko individualiziranih proizvoda sa razumnim troškovima proizvodnje. Inkrementalno oblikovanje predstavlja jednu od tih inovativnih tehnologija, koja je postala fokusom interesa znanstvenika i znanstvenih institucija, budući je riječ o procesu oblikovanja dijelova pogodnih za primjenu kod pojedinačne proizvodnje ili proizvodnje prototipova. Pod inkrementalnim oblikovanjem (engl. Incremental Forming – IF) objedinjeni su sljedeći postupci oblikovanja: inkrementalno oblikovanje u jednoj točki (engl. Single Point Incremental Forming - SPIF), inkrementalno oblikovanje u dvije točke (engl. Two Point Incremental Forming – TPIF) i asimetrično inkrementalno oblikovanje (engl. Asymmetric Incremental Sheet Forming – AISF). Glavna prednost IF tehnologija predstavlja mogućnost stvaranja kompleksnih proizvoda na ekonomski prihvatljiv način. Predloženo istraživanje temelji se na pripremi i izradi polimernih nanokompozitnih i termoplastičnih kompozitnih ploča, te na nabavci komercijalno dostupnih biopolimernih ploča. Slijedom toga, bila bi izvedena mehanička ispitivanja navedenih materijala, kao i ispitivanja strukture prije i nakon eksperimentalnog postupka IF. Također, biti će provedena analiza sila i deformacija procesa IF. Tako dobiveni eksperimentalni podaci koristit će se za uspostavu matematičke korelacije između ulaznih i izlaznih parametara procesa IF, te slijedom toga provesti analizu utjecaja navedenih parametara procesa. Provedeno eksperimentalno istraživanje dati će nužne podatke za primjenu i provedbu optimizacije parametara procesa s obzirom na oblikovljivost. Krajnji cilj provedenog istraživanja je definiranje granica tehnološkog prozora za navedene materijale, što će u konačnici rezultirati povećanjem stabilnosti i upravljivosti procesa IF.

In the last few years, several innovative forming processes have been developed to produce highly individualized products at reasonable cost of production. Incremental Forming represents one of these modern technologies that has become the focus of interest of scientists and scientific institutions since it is a forming process which is suitable for individual production or production of prototypes. A term incremental forming units several forming processes: Single Point Incremental Forming (SPIF), Two Point Incremental Forming (TPIF), and Asymmetric Incremental Sheet Forming (AISF). The main advantage of IF technology is the ability to create complex products in an economically acceptable manner. The proposed research is based on the preparation and creating of polymer nanocomposite sheets and thermoplastic composite sheets and a purchase of commercially available biopolymer sheets. Consequently, mechanical tests of the above mentioned materials, as well as the structure tests before and after the IF experimental process would be performed. Also, a force and deformation analysis of the IF process will be performed. The experimental data obtained in this way will be used to establish a mathematical correlation between the input and output parameters of the IF process, and then perform the analysis of the influence of process parameters. The conducted experimental research will provide necessary data for the application and implementation of optimization of the process parameters in regards to formability. The ultimate aim of the research is to define the boundaries of the technological window for the mentioned materials, which will result at the end in increased stability and manageability of the IF process.

Ključne riječi

proces inkrementalnog oblikovanja, nanokompozitni polimeri, sile, deformacije, temperatura

incremental Forming processes, nanocomposite polymers, forces, deformations, temperature.

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-100

10.10.2018

10.10.2021

nije evidentirano

HRK 70.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama