izvor podataka: poirot

Naziv

Velebit od vrha do dna - multidisciplinanro istraživanje seizmoloških značajki i tektonike područja Velebita

Velebit top to bottom – multidisciplinary research linking seismological data and tectonics in the Mt. Velebit region

Opis projekta

Područje predloženih multidisciplinarnih istraživanja obuhvaća dio Vanjskih Dinarida u Hrvatskoj sa središtem na Velebit. Ovo područje pokazuje primjetno nižu seizmičnost od susjednih regija na SZ i JI. Zabilježeni potresi su plitki i slabi. Prividna niska razina seizmičke aktivnosti ovdje nije lako objašnjiva predloženim tektonskim modelima obalno-jadranskog područja, prema kojima se ne očekuje da ovo mirno područje uopće postoji! Predlažemo da se poduzme seizmološko i tektonsko istraživanje koje uključuje postavljanje guste seizmografske mreže čiji bi podaci trebali omogućiti točnu lokaciju i izračunavanje FPS-a za slabe događaje, analize funkcije prijemnika, tomografiju ambijentalne buke, ispitivanje slabljenja i anizotropije itd. Zajedno s tektonskim istraživanjem koje će omogućiti izgradnju geoloških presjeka i rekonstrukciju tektonske evolucije i polja pale-stresa nadamo se da ćemo se približiti odgovoru na sljedeća pitanja: - Je li jaz male seizmičnosti koji uočavamo na planini Velebita seizmički mir, ili je to obilježje vezano za seizmotektoniku? Je li potresna opasnost podcijenjena? - Postoji li potisak Velebita, koji se smatra glavnim seizmogenim rasjedom, ili ne? Ako da, gdje se nalazi, koja je njegova geometrija i kinematika i je li još uvijek aktivan i potencijalni seizmogeni izvor? - Koji su izvori seizmogenih rasjeda na planini Velebita? - Možemo li povezati prividni seizmički jaz s dubokim strukturama, tj. s nedostajućom podvodnom pločom ispod ovog područja, ili je to povezano s drugom kinematičkom poviješću ovog područja? - Kakvu ulogu igraju litosferski procesi na području Velebita u razvoju Dinarida? - Možemo li poboljšati svoje znanje o Moho-topografiji? - Što nam prostorna raspodjela brzine grupe površinskih valova govori o strukturi brzine?

The area of proposed multidisciplinary research covers a part of the External Dinarides in Croatia centred at Mt. Velebit. This area exhibits conspicuously lower seismicity than the neighbouring regions to the NW and to the SE. Recorded earthquakes are shallow and weak. The apparent low level of seismic activity here is not readily explainable by the proposed tectonic models of the circum-Adriatic area, according to which this quiescent region is not expected to exist at all! We propose to undertake seismological and tectonic study involving installation of a dense seismograph network whose data should enable accurate location and FPS computation for weak events, receiver function analyses, ambient noise tomography, investigation of attenuation and anisotropy, etc. Together with tectonic survey which will enable construction of geological cross-sections and reconstruction of tectonic evolution and paleo-stress fields we hope to get closer to answering the following questions: - Is the low-seismicity gap that we observe in the Mt. Velebit region a seismic quiescence, or is it a feature related to seismotectonics? Is the seismic hazard underestimated? - Does the Velebit thrust, which is considered as the major seismogenic fault, exist or not? If so, where is it located, what are its geometry and kinematics and is it still active and potential seismogenic source? - Which are seismogenic fault sources in the Mt. Velebit area? - Can we link apparent seismic gap with the deep structures i.e. the missing subduction slab under this area, or is it related to a different kinematic history of this area? - What roles do the lithospheric processes under the Velebit area play in the development of the Dinarides? - Can we improve our knowledge on the Moho-topography? - What does the surface-wave group velocity spatial distribution tell us about the velocity structure? - Do the attenuation or anisotropy properties in the Mt. Velebit region differ from those in the neighbouring areas?

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

VELEBIT

IP-2014-09-9666

01.06.2015

31.05.2019

nije evidentirano

HRK 996.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama