izvor podataka: poirot

Optimizacija dizalica topline i rashladnih sustava koji koriste radne tvari niskog utjecaja na globalno zatopljenje korištenjem numeričkih simulacija

Optimization of heat pumps and refrigeration systems with low global warming potential refrigerants using numerical simulation


Zahtjevi europske regulative na energetsku činkovitost zgrada, korištenje obnovljivih izvora energije i ukidanje potrošnje fluoriranih ugljikovodika uvjetuju hitne promjene u konstrukciji rashladnih sustava i dizalica topline. Rashladni sustavi konstruiraju se i optimiraju za radnu tvar koju koriste. Veliku većinu radnih tvari koje se danas koriste čine fluorirani ugljikovodici čija će primjena do 2030. godine morati biti svedena na 21% razine potrošnje iz 2014. što postavlja problem pred industriju koja mora razviti nove sustave. Troškovi razvoja novih sustava prilagođenih novim radnim tvarima koje se ubrzano pojavljuju na tržištu mogu se smanjiti primjenom numeričkih simulacija, uz uvjet da se razviju detaljni numerički simulacijski modeli čiji stupanj složenosti osigurava rezultate koji daju kvalitetnu sliku o mogućnosti primjene neke rade tvari u rashladnom sustavu ili dizalici topline određene konstrukcije i namjene. Prethodno provedena znanstvena istraživanja i iskustvo projektnog tima na izradi numeričkih simulacijskih modela omogućiti će da se ostvari cilj izrade stacionarnih i dinamičkih detaljnih simulacijskih modela modularne izvedbe koji omogućuju uključivanje različitih komponenti rashladnog sustava u modele različitih tipova i kapaciteta rashladnih uređaja i dizalica topline radi dobivanja novih znanstvenih spoznaja o opravdanosti primjene pojedinih novih radnih tvari u novim sustavima ili zamjene radnih tvari novima u postojećim sustavima. Dio rezultata razvijenih numeričkih modela verificirat će se eksperimentalno u laboratorijima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, laboratorijima drugih sveučilišta i industrijskim laboratorijima. Planirana je izrada doktorskih disertacija na temu projekta, udžbenika i znanstvenih knjiga, i značajnog broja radova radova u časopisima A baze i radova na međunarodnim skupovima.

The requirements of European regulations on energy efficiency of buildings, the use of renewable energy sources and the phase out of fluorinated hydrocarbons demand urgent changes in the design of refrigeration systems and heat pumps. Refrigeration systems are designed and optimized for the refrigerant they use. Majority of refrigerants currently used are fluorinated hydrocarbons, whose application by 2030 will have to be reduced to 21% of the 2014 consumption level, which poses a problem to the industry that needs to develop new systems. Costs for the development of new systems adapted to new emerging refrigerants can be reduced by applying numerical simulations, provided that detailed numerical simulation models are developed whose degree of complexity provides results that provide a good picture of the possibility of applying some of the refrigerant in the refrigerating system or a heat pump of a certain construction and purpose. Former scientific research and the experience of the proposed project team on the development of numerical simulation models will enable the project to achieve the goal of producing stationary and dynamic detailed modular simulation models that enable the various components of the cooling system to be included in models of different types and capacities of refrigeration units and heat pumps to obtain new scientific contribution to the justification of the application of certain novel refrigerants in new systems or the replacement of refrigerants in existing systems. Part of the results of the developed numerical models will be tested experimentally in the laboratories of the Faculty of Engineering of the University of Rijeka, laboratories of other universities and industrial laboratories. It is planned to draw up doctoral dissertations within the project, publication of course and scientific books and significant number of papers in A-rated journals and international conferences.


rashladni sustavi, dizalice topline, nimeričko modeliranje,

refrigeration systems, heat pumps, numerical modelling,

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-tehnic-18-14

07.03.2019

07.03.2022

nije evidentirano

HRK 110.000,00