izvor podataka: poirot

Pametni gradovi u funkciji razvoja nacionalnog gospodarstva

Smart cities in function of development of national economy


Osnovni cilj projekta je pružiti teorijske i empirijske temelje povećanja efikasnosti društva putem implementacije koncepta pametnih gradova, kao jednog od ključnih suvremenih razvojnih modela. U okviru novog koncepta razvoja svaka razina sustava javnog financiranja prolazi kroz temeljitu transformaciju. Radi se o integriranom povezivanju fizičke, društvene i informacijske infrastrukture koja utjelovljuje razinu kolektivne inteligencije države, regije ili grada. Cilj razvoja ovakvih platformi upravo je u povećanju efikasnosti i javnog i privatnog sektora koji će omogućiti zadovoljavanje rastućih društvenih potreba. U konkretnom smislu zadatak je projekta u osmišljavanju mehanizma na koji suvremene države mogu iskoristiti postojeće informacijsko-komunikacijske tehnologije („Internet stvari"), te u okviru redefiniranja sustava javnog financiranja, teritorijalno-administrativne organizacije, novih odnosa među razinama javne vlasti te kvalitetnijim te novim javnim uslugama povećati produktivnost čitavog društva. Na regionalnim razinama, zadatak je analizirati učinke prelijevanja tehnološkog razvoja na međuregionalnu razvojnu dinamiku, na unutar-regionalne odnose te nove mehanizme poticanja razvoja. Koncept „velikih podataka", „pametne infrastrukture" i „pametnih zgrada" integriran kroz sustav „interneta stvari" ključan je za realizaciju koncepta pametnih gradova. Navedeni koncepti proučavat će se u teorijskom i komparativnom smislu, ali će se provoditi i empirijske i simulacijske analize. Ključnu ulogu u prikupljanju podataka ima „pametna infrastruktura" te „pametne zgrade" s ugrađenim senzorima koji komuniciraju kroz platformu „interneta stvari". U tom smislu, proučavat će se koncept „velikih podataka" da bi se dali odgovori o mehanizmu prikupljanja, čuvanja te obrade velike količine podataka čiji je zadatak u pružanju sustavnog rješenja upravljanja te optimizacije urbanom zajednicom u realnom vremenu.

The basic goal of the project is to provide theoretical and empirical foundations of rising the efficiency of the society by implementing smart city concept, as one of the key contemporary development models. Within the framework of the new system, each tier of the public financing system is going through disruptive transformation. It is about integrated connection of physical, societal and information infrastructure, which embodies the level of collective intelligence of state, region or city. The goal of development of such platforms is to increase efficiency of both public and private sector, which will enable matching of growing societal needs. In practical sense, the task of the project is to envisage mechanism by which modern states can use available information-communication technologies (Internet of Things), and within framework of redefinition of public financing system, territorial-administrative organization, new relations between tiers of government, and better and new public services rise productivity of overall society. At the regional level, it is important to analyze technological development spillover effects on interregional and intraregional dynamics and new mechanism of stimulating development. Concept of „Big data“, „Smart infrastructure“ and „Smart buildings“ integrated through the concept of „Internet of things“ is crucial for implementation of the smart city concepts. We will research these concepts through theoretical and empirical studies but also by empirical and simulation analysis. Key role in data collection is in sensors integrated within „smart infrastructure“ and „smart buildings“ which communicate through the „Internet of things“ platform. Finally, we will research „Big data“ concept in order to determine mechanism of collection, storage and analysis of large quantity of data with a goal to provide systemic solutions on management and optimization of urban community in real time.


pametni gradovi, razvoj, nacionalno gospodarstvo, veliki podaci

smart cities, development, national economy, big data

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-drustv-18-255

01.03.2019

27.03.2022

nije evidentirano

HRK 117.000,00