izvor podataka: poirot

Naziv

Pravna zaštita obitelji i ranjivih skupina društva

Legal protection of family and vulnerable groups of society

Opis projekta

Obitelj i obiteljski odnosi uživaju posebnu zakonsku zaštitu. Specifična obilježja obiteljskog života u pravnom i sociološkom smislu, njihova suvremena dinamika i razvoj, čine pravno uređenje osobnih i imovinskih odnosa u obitelji vrlo izazovnim pravnim područjem, koje zahtjeva znanstveno – istraživačku pažnju usmjerenu produbljenom analiziranju postojećih i predlaganju novih rješenja u tom području. Isto tako, određene skupine ljudi zahtijevaju posebnu zaštitu s obzirom na njihovu ranjivost. U svim društvima djeca doživljavaju nasilje i zlostavljanje svakog dana ili su u riziku od određenih vrsta nasilja. Ranjivost i rizik od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja često su povezani s poteškoćama u razvoju, životom u institucijama ili u obiteljima s problemima. Drugu grupu ranjivih osoba čine osobe s invaliditetom koje su u većem riziku od nasilja u odnosu na zdrave osobe. Treća grupa osoba koje su posebno ranjive su žene. Nasilje nad ženama podrazumijeva oblike nasilja kojima su žene izložene samo zato što su žene I zbog toga su mnogo češće žrtve u odnosu na muškarce. (Obiteljsko) nasilje protiv djece, osoba s invaliditetom I žena ima negativne posljedice ne samo u odnosu na njih pojedinačno, već se negativno odražava na njihove obitelji, zajednicu u kojoj žive kao i društvo općenito. Istraživanje će biti usmjereno na opisana područja u nacionalnom, komparativnom, regionalnom (europskom) i međunarodnom kontekstu.

Family and family relations enjoy special legal protection. Specific features of family life in legal and sociological terms, their modern dynamics and development, make the legal regulation of personal and property relations in the family a very challenging legal area, which requires scientific attention focused on in-depth analysis of existing and proposing new solutions in this area. Likewise, certain population groups require special attention and protection taking into account their vulnerability. In all societies, children suffer violence and abuse every day or they are at risk of certain types of violence. Vulnerability and risk for children are often associated with children with disabilities, children living in institutions or living in family with problems. Second group of vulnerable people are people with disabilities. People with disabilities are at much higher risk of violence than others. Violence against women covers forms of violence that only women experience because they are women or that women experience much more often than men are. (Family) violence against children, people with disabilities as well as against woman has negative consequences not just for them as person but also for their families, the community and the society at all. The research will be focused on the described areas in the national, comparative, regional (European) and international context.

Ključne riječi

Osobni i imovinski odnosi, obitelj, ranjive skupine, nasilje, zlostavljanje

Personal and property relations, family, vulnerable groups, violence, abuse

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

IP-PRAVOS-2

01.10.2020

30.09.2025

nije evidentirano

HRK 137.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama