izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost

Croatian Veronica species: Phytotaxonomy and Biological Activity

Opis projekta

Komparativna fitokemijska istraživanja provedena u posljednjih stotinjak godina na sekundarnim biljnim metabolitima ukazala su na blisku povezanost sistematike i fitokemije u taksonomiji biljnih vrsta. Rod Veronica pripadao je jednoj od najbrojnijih kozmopolitskih porodica Scrophulariaceae. Na osnovu molekularnih istraživanja, rod Veronica premješten je u porodicu Plantaginaceae, a prema morfološkim značajkarna podijeljen je u 13 podrodova. U Hrvatskoj su biljne vrste roda Veronica rasprostranjene na raznolikim staništima: od vodenih i močvarnih, do Šumskih i travnjačkih staništa, zatim na planinskim vapnenačkim točilima, u pukotinama stijena i zidina, na poljima, te ruderalnim staništima. Vrste spomenutog roda od davnina se primjenjuju u narodnoj medicini, s posebnim naglaskom na vrstu Veronica officina/is koja se ističe ljekovitošću i koristi u obliku infuza. Osim primjene u tradicionalnoj medicini, pojedine se vrste roda Veronica koriste i u prehrambene svrhe. Za ovaj su rod jako dobro istraženi vezani hlapljivi spojevi, iridoidni glikozidi, Čija se distribucija u vrstama roda Veronica podudara s nalazima molekularne filogenije. Istraživanja na projektu CROVeSPhyBA temeljit Će se na identifikaciji slobodnih hlapljivih spojeva (CIO-C30) i njihovoj distribuciji medu odabranim vrstama roda Veronica. Prema dobivenim rezultatima predložit će se nova klasifikacija i rezultate predmetne studije usporediti s dosadašnjim molekularnim istraživanjima roda Veronica Na temelju ove usporedbe dat će se zaključak o povezanosti distribucije slobodnih hlapivog spoja i molekularne filogenije. Specifični ciljevi predmetnog projekta su: (1) praćenje okolišnih čimbenika pri terenskom prikupljanju biljnog materijala radi utvrdivanja njihovog utjecaja na fitokemijski sastav; (2) istraživanje morfoloških obilježja odabranih vrsta roda Veronica; (3) fitokemijska analiza slobodnih hlapljivih i fenolnih spojeva iz različitih izolata (eterična ulja, hidrolati, aromatizirane vode nakon izolacije hlapljivih komponenata, metanolni biljni ekstrakti).(4) Istražit će se takoder citotoksično i genotoksično djelovanje eteričnih ulja i ostalih spomenutih izolata. Usporedujući rezultate biološke aktivnosti, zaključak o mogućoj ljekovitoj uporabi ne samo spomenute V.officina/is, nego i drugih vrsta ovog roda bit će korisne u smislu održivijeg korištenja vrsta roda Veronica. Odabrane vrste roda Veronica (posebno ugroženije vrste) uzgajat će se i u kontroliranim uvjetima. Ispitat će se njihov fitokemijski sastav i biološko djelovanje te u komparativnoj studiji usporediti dobivene rezultate s odgovarajućim rezultatima koji se odnose na vrste roda Veronica s prirodnih staništa. Donijet će se zaključak o razlikama u fitokemiji i biološkoj aktivnosti između divljih i kultiviranih biljaka.

Comparative phytochemical studies conducted over the last hundred years on secondary plant metabolites have shown close association between systemic and phytochemicals in the taxonomy of plant species. Genus Veronica belonged to one of the most numerous cosmopolitan families of Scrophulariaceae. On the basis of molecular research, the Veronica genus was transferred to the Plantaginaceae family, and according to morphological features it was divided into 13 subgenuses. In Croatia, plant species of the genus Veronica are spread over a variety of habitats: from aquatic and wetland to forest and grasslands, and also mountain limestone screes, rock and rock cracks, fields and ruderal habitats. The species of the aforementioned genus have been applied in folk medicine, with special emphasis on the Veronica officinalis, which stands out as a medicinal product and uses in the form of infusions. In addition to traditional medicine, some Veronica species are used for nutritional purposes. For this genus are very well-studied bounded volatile compounds, iridoid glycosides, whose distribution in genus Veronica coincides with the findings of molecular phylogeny. Research on the CROVeS-PhyBA project will be based on the identification of free volatile compounds (C10-C30) and their distribution among selected species of Veronica genus. Based on the results obtained, a new classification will be proposed and the results of the subject study will be compared with the current molecular research of Veronica genus. Based on this comparison a conclusion will be given about the correlation between distribution of free volatile compound and molecular phylogeny. The specific objectives of the project are: (1) monitoring of environmental factors in field harvesting of plant material to determine their impact on phytochemical composition; (2) exploration of micromorphological characteristics of selected species; (3) phytochemical analysis of free volatile and phenolic compounds from different isolates (essential oils, hydrolates, aromatized water after isolation of volatile components, methanolic plant extracts). (4) Cytotoxic and genotoxic effects of essential oils and other mentioned isolates will also be investigated. Comparing the biological activity results the conclusion about possible medicinal usage of not only mentioned V.officinalis, but also other species of this genus will be useful in the terms of more sustainable using of wild growing Veronica species. Selected species of genus Veronica (especially the ones that are endangered) will be grown under controlled conditions. Their phytochemical composition and biological activity will be investigated. Obtained results will be compared with the results that are related to the Veronica species from natural habitats. The conclusion about the differences in phytochemistry and biological activity between wild growing and cultivated plants will be made.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

CROVeS-PhyBA

IP-2020-02-8425

11.01.2021

10.01.2025

nije evidentirano

HRK 1.175.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama