izvor podataka: poirot

Naziv

Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi

Strength and Variability of the Adriatic Sea Level Extremes in Present and Future Climates

Opis projekta

Jadranske ekstremne poplave predstavljaju značajnu prijetnju za obalne zajednice i povijesna gradska središta, osobito duž istočne obale Jadrana i uz obalu plitkog sjevernog Jadrana gdje su ti događaji poznati kao „Acqua Alta“ (It. „High water“). Očekuje se da će se, zbog porasta srednje razine mora (predviđanja od 40 do 60 cm globalnog porasta), opasnost od poplava dodatno povećati do kraja 21. stoljeća. Do poplava priobalnih područja Jadranskog mora dolazi zbog superpozicije brojnih procesa koji uključuju dugoročne trendove razine mora, međugodišnju varijabilnost, sezonske procese, planetarne procese, sinoptičke procese, plimne oscilacije, jadranski seš, visokofrekventne oscilacije razine mora te vjetrovne valove. Doprinos pojedinih procesa ekstremnim poplavama do sada nije statistički i opsežno vrednovan. U okviru projekta StVar-Adri namjeravamo katalogizirati najjače povijesne poplave (vezane za olujne uspore, meteotsunamije i tsunamije) te analizirati doprinos (i) planetarne komponente, (ii) jadranskog seša i (iii) visoko-frekventnih oscilacija razine mora poplavama. Fokusiramo se na ove tri komponente jer bi detaljna analiza svih procesa koji reguliraju varijabilnost razine mora zahtijevala znatno više vremena i resursa. Nadalje, veza između tri spomenuta procesa i atmosferskih uvjeta koji ih reguliraju opisno je dana samo za sporadične događaje. Naša je namjera koristiti metode prepoznavanja uzoraka za klasificiranje atmosferskih uvjeta koji reguliraju početak i jačanje procesa (i) - (iii). Konačno, nisu provedena istraživanja o potencijalnoj budućoj jačini i varijabilnosti navedenih komponenti varijabilnosti razine mora. Koristeći metode ekstrakcije uzoraka i simulacije Regionalnim klimatskim modelima (RCM), namjeravamo procijeniti snagu i varijabilnost komponenti varijabilnosti razine mora (i) - (iii) u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima. Stoga, osim znanstvenog doprinosa, projekt ima i snažnu društvenu komponentu koja se očituje u pružanju ažuriranih procjena opasnosti od poplava za priobalna područja Jadrana u sadašnjoj i budućoj klimi.

The Adriatic extreme flooding events represent a considerable threat for coastal communities and historical town centres, especially along the eastern Adriatic coast and along the coast of the shallow northern Adriatic where these events are known as “Acqua Alta” (It. “high water”). The threat is expected to further increase by the end of the 21st century, due to mean sea level rise which is projected to amount to 40-60 cm worldwide. The Adriatic floods normally develop due to a superposition of numerous processes including long-term sea level trends, interannual variability, seasonal processes, planetary processes, synoptic processes, tidal oscillations, the Adriatic seiche, high-frequency sea level oscillations and wind waves. Contribution of individual processes to flooding events has not so-far been statistically and extensively evaluated. Within the project StVar-Adri, we intend to first catalogue the strongest flooding events (related to storm surges, meteotsunamis and tsunamis) and then to analyse contribution of (i) planetary component, (ii) the Adriatic seiche and (iii) high-frequency sea level oscillations to the floods. We focus on these three components as detailed analysis of all processes which govern sea level variability would require significantly more time and resources. Further on, a link between the three mentioned processes and atmospheric conditions governing them has been descriptively given only for sporadic events. It is our intention to use pattern recognition methods to classify atmospheric conditions which govern onset and strengthening of processes (i)-(iii). Finally, there has been no research on future strength and variability of mentioned components of sea level variability. Using pattern extraction methods and Regional Climate Model (RCM) simulations, we intend to assess strength and variability of sea level variability components (i)-(iii) in present- and future-day climates. Thus, in addition to scientific contribution, the project has a strong societal component which manifests in providing updated estimates of present- and future-day flood hazards along the Adriatic coast.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

StVar-Adri

IP-2019-04-5875

01.12.2020

30.11.2024

nije evidentirano

HRK 605.438

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama