izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj inovativnog dijagnostičkog instrumentarija za rano prepoznavanje djece s disleksijom (RiDys)

Development of an inovative diagnostic instrument for early recognition of children with dyslexia (RiDys)

Opis projekta

Ovaj znanstveno razvojni projekt predstavlja transfer znanja i tehnologija iz akademske zajednice u gospodarstvo u području ranog prepoznavanja i intervencije kod djece s poremećajima čitanja i pisanja. Ciljevi projekta su: 1) Ispitati vještine čitanja i pisanja kod djece urednog jezičnog razvoja u dobi od 6 do 10 godina; 2) Ispitati vještine čitanja i pisanje kod djece s odstupanjima u vještinama čitanja i pisanja u dobi od 6 do 10 godina; 3) Razviti logopedski elektronički inovativni instrument za objektivnu procjenu čitanja i pisanja; 4) Razviti norme čitanja i pisanja za hrvatski jezik. Ciljevi će se ostvariti u partnerskoj sinergiji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) i Naklade Slap d.o.o., kako u svrhu dostizanja postavljenih ciljeva tako i u smjeru povećanja broja razvojnih projekta u hrvatskom istraživačkom prostoru, prema preporukama i EU. Ishodi projekta dugoročno bi unaprijedili mogućnosti primjene znanstveno utemeljenih mjera čitanja i pisanja kako u istraživačkom tako i u praktičnom radu s ovim vještinama, u domeni pismenosti, te na razini vrednovanja odgojno-obrazovnog sustava.

This research and development project represents the transfer of knowledge and technology from the academic community to the economy in the field of early recognition and intervention in children with reading and writing disorders. The goals of the project are: 1) Examine reading and writing skills in children of regular language development aged 6 to 10 years; 2) Examine reading and writing skills in children with deviations in reading and writing skills aged 6 to 10 years; 3) Develop a speech therapy electronic innovative instrument for objective assessment of reading and writing skills; 4) Develop reading and writing standards for the Croatian language. The goals will be achieved trough a partnership of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences (ERF) and Naklada Slap d.o.o., in order to achieve the set goals and in the direction of increasing the number of development projects in the Croatian research area, according to EU recommendations. The outcomes of the project would in the long run improve the possibilities of applying scientifically based reading and writing measures in both research and practical work with these skills, in the domain of literacy and at the level of evaluation of the educational system.

Ključne riječi

disleksija, vještine čitanja i pisanja

dyslexia, reading and writing skills

Znanstveno-istraživački projekti

RiDys

KK.01.2.1.02.0167

17.08.2020

17.08.2023

nije evidentirano

HRK 4.034.956,25

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama