izvor podataka: poirot

Naziv

Interakcija lijekova i fitokemikalija in vitro i in vivo: uloga FOXO signalnog puta

Interaction between drugs and phytochemicals: the role of FOXO signaling pathway

Opis projekta

Interakcija između lijekova i fitokemikalija je slabo istražena. Ova problematika zaslužuje veliku pozornost iz razloga što su u hrani i dodatcima prehrani prisutne mnoge fitokemikalije koje pacijenti nesvjesno ili ciljano unose zajedno s propisanom terapijom, što može rezultirati interakcijom lijek-fitokemikalija. Istovremenom primjenom fitokemikalija i lijekova te njihovom interakcijom u metabolizmu mogu nastupiti nepredvidljivi neželjeni učinci. Premda pojedine fitokemikalije pokazuju zaštitan učinak kod različitih patoloških procesa, npr. karcinoma, u kombinaciji s lijekovima mogu pojačati ili umanjiti njihovo djelovanje te promijeniti ishod terapije. U terapiji karcinoma, fitokemikalije mogu ublažiti posljedice toksičnog djelovanja antitumorskih lijekova na organizam, međutim, u određenim kombinacijama mogu čak i pojačati njihov toksičan učinak. U idealnom slučaju, fitokemikalija bi trebala pokazati antitumorski učinak i ublažiti potencijalno toksično oštećenje organa lijekom. FOXO (forkhead box O) transkripcijski čimbenici su uključeni u regulaciju metabolizma i oksidacijskog stresa. Pored toga, imaju ključnu ulogu kao tumorski supresori. Aktivnost FOXO proteina reguliraju brojni signalni putovi, među kojima su najvažniji Akt, ERK (extracellular signal regulated kinase), JNK (c-Jun N-terminal kinase) IKK (I kappa B kinase) i AMPK (5' AMP-activated protein kinase). Uloga različitih FOXO proteina (FOXO1, FOXO3a, FOXO4 i FOXO6) u interakciji lijek-fitokemikalija slabo je istražena, a u toksičnom oštećenju bubrega nije uopće istraživana. Cilj ovog istraživanja je odrediti ulogu FOXO signalnog puta u antitumorskom djelovanju odabranih fitokemikalija te njegovu ulogu u modulaciju učinka antitumorskog lijeka fitokemikalijom in vitro i in vivo. Rezultati ovog istraživanja trebaju doprinijeti boljem razumijevanju uloge FOXO signalnog puta u terapiji karcinoma kao i u interakciji lijek-fitokemikalija te u modulaciji organotoksičnosti uzrokovane antitumorskim lijekom.

The interaction between drugs and phytochemicals is poorly investigated. This issue deserves great attention due to the fact that many phytochemicals in the food and dietary supplements are taken by the patients together with the prescribed therapy, which can result in drug-phytochemical interaction. Simultaneous application of phytochemicals and drugs and their interaction in metabolism may have unpredictable advese effects. Although some phytochemicals show a protective effect in various pathological processes, including cancer, in combination with drugs they can increase or decrease their activity and change the outcome of the therapy. In cancer treatment, phytochemicals can mitigate the toxic effects of antitumor drugs in the organism, however, in certain combinations they even can increase their toxic effect. Ideally, phytochemicals should show a significant anticancer effect and mitigate the possible organ toxicity of the drug. FOXO (forkhead box O) transcription factors are involved in regulation of metabolism and oxidative stress. In addition, they play a key functional role as tumor suppressors. The activity of FOXO proteins regulates numerous signaling pathways, including Akt, ERK (extracellular signal regulated kinases), JNK (c-Jun N-terminal kinase) IKK (I kappa B kinase), and AMPK (5 'AMP-activated protein kinase). The role of different FOXO proteins (FOXO1, FOXO3a, FOXO4 and FOXO6) in drug-phytochemical interaction is poorly investigated, while in kidney toxic injury is unknown. The aim of this study is to determine the role of the FOXO signaling pathway in the anticancer activity of the selected phytochemicals and its role in modulation of the effect of anticancer drug by phytochemicals in vitro and in vivo. The results of this study should contribute to better understanding of the role of the FOXO signal pathway in the treatment of cancer as well as in the drug-phytochemical interaction and modulation of organotoxicity induced by anticancer drugs.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-biomed-18-30

07.03.2019

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 135.549

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama