izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularni biomarkeri kancerogeneze u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana

Molecular biomarkers of cancerogenesis in laryngeal squamous epithelial lesions

Opis projekta

Zloćudni tumori grkljana predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Njihova terapija zahtijeva multidisciplinaran i multimodalan pristup te je i dalje često mutilirajuća i skupa, a i dalje rezultati liječenja nažalost nisu zadovoljavajući uz smanjenu kvalitetu života bolesnika. Stoga je potrebna rana i precizna dijagnostika koja se danas nastoji unaprijediti novim saznanjima iz molekularne biologije detektiranjem markera karcinogeneze. Pretpostavka je da molekularni biomarkeri mogu pridonijeti ranoj detekciji bolesti i procjeni agresivnosti skvamoznih lezija grkljana te pridonijeti protokolima praćenja i optimalnoj terapiji za svakog pojedinog bolesnika. Vežući se na prethodni projekt proširivanjem palete biomarkera (membranski i nuklearni EGFR, IMP3, wnt, TGF-α, Ki-67, ciklin D1, p53, MMP1, MMP2 i MMP9, a primjenom TMA tehnologije imunohistokemijskim metodama te FISH analizom) nastojimo naći nove odgovore u tumorskim procesima proliferacije, staničnog rasta, invazije i metastaziranja. Cilj je integrirati saznanja molekularne biologije u klasičnu paletu patohistološke i kliničke dijagnostike skvamoznih lezija grkljana. Očekuje se da će rezultati ovog i sličnih istraživanja biti od značaja za najbolji izbor terapijskog modaliteta pojedinog bolesnika, poboljšanje lokalne kontrole bolesti s ciljem boljeg preživljenja, smanjenja agresivnosti terapije i očuvanja kvalitete života bolesnika. Tema je multidisciplinarna i uključuje translacijsko istraživanje povezujući pretkliničke i kliničke medicinske znanosti, a time pospješujući suradnju i timski rad unutar Sveučilišta. Suradnju na projektu potvrdili su međunarodno priznati znanstvenici pridonoseći razmjeni ideja i saznanja, a ujedno se otvaraju i nove mogućnosti u edukaciji i usavršavanju mladih znanstvenika.

Malignant laryngeal tumours represent a significant public health problem. Therapy of such lesions seeks a multidisciplinary and multimodal approach, despite being mutilating and expensive, while the results of such therapy are still unfortunately not satisfactory, bringing a lowered quality of life to patients. Therefore, early and precise diagnostics is needed, which is today improved by using new knowledge in molecular biology about detecting carcinogenesis markers. The hypothesis is that molecular biomarkers can contribute to an early diagnosis of a disease and to an assessment of laryngeal squamous lesions' aggressiveness, consequently improving therapeutic protocols and adequate therapeutic approach for each patient. Continuing the previous project by expanding the biomarker palette (membranous and nuclear EGFR, IMP3, wnt, TGF-α, Ki-67, cyclin D1, p53, MMP1, MMP2 and MMP9, as well as applying TMA technology using immunohistochemical methods and FISH analysis) we strive to find new answers to cancerous processes of proliferation, cell growth, invasion and metastasis. The purpose is to integrate new knowledge from molecular biology into the classical palette of pathohistological and clinical diagnostic procedures of laryngeal squamous lesions. It is expected that the results of this and similar research would be of importance for choosing therapeutic modality for each patient, for improving local control of the disease resulting in better survival rates, for lowering the therapy aggressiveness and for maintaining the patients' quality of life. The topic is multidisciplinary and includes translation research linking pre-clinical and clinical medical sciences, therefore improving cooperation and teamwork within the University. Internationally recognised researchers have confirmed their collaboration on this project, which leads to better exchange of ideas and knowledge, while also opening new opportunities in education and advancement of young scientists.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

uniri-biomed-18-121

07.03.2019

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 54.465,21

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama