izvor podataka: poirot

Farmaceutski otvorena ispitna platforma za nano-farmaceutske inovativne proizvode

Pharmaceutical Open Innovation Test Bed for Enabling Nano-pharmaceutical Innovative Products


Nanofarmaceutski proizvodi imaju potencijal za poticanje znanstvenog i tehnološkog razvoja zemalja članica EU, nudeći velike kliničke i socioekonomske koristi društvu u cjelini, industriji i ključnim dionicima te konačno pacijentima. Pristupačna i napredna ispitivanja, proizvodni pogoni i usluge za nove nano-lijekove glavni su preduvjeti za uspješnu provedbu ovih dostignuća kako bi se dodatno ojačali rast i inovacijski kapaciteti. Uspostavljanje trenutne dobre proizvodne prakse (GMP od eng. good manufacturing practice) u nano-farmaceutskoj proizvodnji ključni je korak za uspješan prijenos nano-lijekova iz laboratorija u industrijsku razinu, te kliničku praksu. Zbog nedostatka resursa za provedbu GMP proizvodnje, razvoj i proizvodnja inovativnih nano-lijekova i dalje predstavlja izazov glavnim igračima na tržištu nanomedicine u EU, novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Da bi se omogućila uspješna primjena nano-lijekova u području medicine, hitno je potrebno uspostaviti Otvorenu inovacijsku testnu platformu (OITB od eng. open innovation test bed) temeljenu na znanstvenim dostignućima i regulatornim pravilima. Cilj PHOENIX projekta je omogućiti neometani, pravodobni i cjenovno prihvatljivi transfer nano-lijekova iz laboratorija prema kliničkim ispitivanjima pružanjem napredne, pristupačne i lako dostupne PHOENIX platforme. PHOENIX platforma će ponuditi konsolidiranu mrežu laboratorija, proizvodnih pogona, tehnologija, usluga i stručnosti za sve aspekte prijenosa tehnologije, od karakterizacije, ispitivanja, verifikacije do konačnih proizvoda usklađenih s GMP proizvodnim i regulatornim smjernicama. PHOENIX platforma će razviti i uspostaviti nove pogone i nadograditi postojeće kako bi ih učinili dostupnima malim i srednjim poduzećima, novoosnovanim i istraživačkim laboratorijima za proširenje, proizvodnju GMP-a i ispitivanje nano-lijekova. Usluge i stručnost koje pruža OITB uključivat će proizvodnju i karakterizaciju pod GMP uvjetima, procjenu sigurnosti, usklađenost s propisima i jačanje komercijalizacije.

Nano-pharmaceuticals have the potential to drive the scientific and technological uplift, offering great clinical and socioeconomic benefits to the society in general, industry and key stakeholders and patients. Nevertheless, affordable and advanced testing, manufacturing facilities and services for novel nano-pharmaceuticals are main prerequisites for successful implementation of these advances to further enhance the growth and innovation capacity. The establishment of current good manufacturing practice (cGMP) in nano-pharmaceutical production at large scale is the key step to transfer successfully the nano-pharmaceuticals from bench to bedside (from lab to industrial scale). Due to the lack of resources to implement GMP manufacturing at-site, the upscaling and production of innovative nano-pharmaceuticals is still challenging to main players of EU nanomedicine market, start-ups and SMEs. To allow successful implementation of the nano-pharmaceuticals in the nanomedicine field, there is an urgent need to establish a science- and regulatory-based Open Innovation Test Bed (OITB). PHOENIX project aims to enable the seamless, timely and cost-friendly transfer of nano-pharmaceuticals from lab bench to clinical trials by providing the necessary advanced, affordable and easily accessible PHOENIX -OITB. PHOENIX -OITB will offer a consolidated network of facilities, technologies, services and expertise for all the technology transfer aspects from characterization, testing, verification up to scale up, GMP compliant manufacturing and regulatory guidance. PHOENIX-OITB will develop and establish new facilities and upgrade existing ones to make them available to SMEs, starts-up and research laboratories for scale-up, GMP production and testing of nano-pharmaceuticals. The services and expertise provided by the OITB will include production and characterization under GMP conditions, safety evaluation, regulatory compliance and commercialisation boost.


nanomaterijali (proizvodnja i svojstva), translacijska medicina

nano-materials (production and properties), translational medicine

Znanstveno-istraživački projekti

Phoenix

953110

01.03.2021

28.02.2025

nije evidentirano

EUR 11.102.823,04